Главная / Начальные классы / Разное

Тыва дылга буян-кичээл

Скачать
81.5 КБ, 955768.doc Автор: Ооржак Ирина Дембикейовна, 4 Апр 2015

Тема: Сос иштинге ажык эвес уннернин ужуктерин бижиири.

Сорулгазы: ыыткыр болгаш дулей уннернин сос иштинге эптежир, каттыжар, аянын

бижип билиринге ооредир; ооренген чуулдерин катаптаар; состернин

шын бижилгезин сактып алырынга солун ажылдар чорудар; билбес

чуулун боттары тып эккээр чорукка ооредир, кээргээчел, дузааргак

чорукка кижизидер.

Дерилгези: ИКТ, плакаттар, карточкалар.

Кичээлдин чорудуу.

1.Организастыг кезээ. Шулук.

Тыва дылым. Деспил-оол Санчы.

Кежээлерде ыглаган чаш,

Хензиг оглун ава чайгап,

Опей ырын ырлай бээрге,

Ортемчей шуут шыпшын апаар.

Парта артын ээлеп оргаш,

Баштай дыннап ооренгеним,

Башкым-биле мендилежир

Байлак дылым - тыва дылым.

корей, кыдат,немец,орус,

Хой-ле дылдар билир-даа бол.

Хайнакталдыр холувазым

Хайыралыг Тыва дылым.

Тыва дылым- торээн дылым

Дыннап покпес мерген дылым.

Бодал чокка сакпай эдип.

Бокталдырбас камнаар дылым.


Автор: Ооржак Ирина Дембикейовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация КВН "Тыва дылга мактал" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Тыва дылга таблицалар Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Кожуун чергелиг сайзырадып өөредириниң олимпиадазының тыва дылга бот-тускайлаң турунуң онаалгалары. Шилова Чаяна Чадамбаевна 20 Мар 2015
документ Использование культурно-исторических особенностей Республики Тыва на уроках истории Балдир Буян Анатольевич 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
презентация, документ Тыва чогаал эртеминге кичээл планы: К.Кудажы "Маргылдаа" (6 класс). Хомушку Анчы Васильевич 4 Мар 2016
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
аудио ГИМН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА Монгуш Регина Игоревна 28 Сен 2015
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
презентация Тыва ог Ооржак Айдана Васильевна 28 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези Айыр-оол Вероника Владимировна 18 Фев 2016
документ Тыва улустун аас чогаалында тыва дылдын ажык болгаш ажык эвес уннери Маадыр Зоя Бичииевна 11 Фев 2016
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс час"Тыва с Россией целый век" Ондар Ай-Чурек Шаннанович 20 Мар 2015
документ Тыва литературанын ундезикчилери Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ «Тыва дылың, Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ История МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна Республики Тыва Шавыраа Светлана Чамьяновна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга викторина Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга хыналда айтырыглар Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Классный час по теме "Тыва чемнер" Ондар Айлана Даш-Могеевна 21 Мар 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Кроссворды "Редкие животные Республики Тыва" Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Ребусы про животных Республики Тыва Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Тыва чоннун салгалдан салгалче дамчып келген дурумнери Тумат Байлан Дарыйхуураковна 21 Мар 2015
документ Доклад "Демографические особенности Республики Тыва" Куулар Зинаида Айыр-Санааевна 21 Мар 2015
документ Декоративная работа "Карта республики Тыва" Натпит-оол Надежда Борисовна 31 Мар 2015
документ Классный час "Символика Республики Тыва" Буурел Оюнмаа Сааяевна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия "Тыва хогжум херекселдери" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
таблица Хыналда тест. 10 класс, тыва чогаал Элбек Эмма Кутузововна 31 Мар 2015
разное Презентация к методическому материалу "Тыва колбаса" Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ "Суттуг шай тыва чоннун хундуткелдиг чеми" Конгар-оол Лилия Очур-ооловна 1 Апр 2015