Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Тыва чогаал эртеминге кичээл планы: К.Кудажы "Маргылдаа" (6 класс).

Скачать
1.06 МБ, 1462838.pptx Автор: Хомушку Анчы Васильевич, 4 Мар 2016
Скачать
22 КБ, 1462839.docx Автор: Хомушку Анчы Васильевич, 4 Мар 2016

Ылангыя кичээлге ажылдаарындан чалгаараар оолдарны ажылдадырынга таарымчалыг кылдыр тургускан материал. Чуге дээрге бажынында ажыл-агыйдан, куш-ажыл кичээлинден баснянын маадырларын оларнын таныыры чугаажок, ындыг болганда кичээлге сонуургалы оттуп келирлер.


Автор: Хомушку Анчы Васильевич
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ Тыва чогаал эртеминге кичээл планы: К.Кудажы "Маргылдаа" (6 класс). Хомушку Анчы Васильевич 4 Мар 2016
документ Тыва чогаал, А.Уержаа "Ажыл" 8 класс Дувак Ляна Стал-ооловна 4 Апр 2015
таблица Хыналда тест. 10 класс, тыва чогаал Элбек Эмма Кутузововна 31 Мар 2015
документ Тыва чогаал 11 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Тыва чогаал 11 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Тыва дыл эртеминге календарь-темалыг планнаашкын 4 класс 2014-2015 ооредилге чылы Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ 11-ги класска тыва чогаал кичээлинге ажылчын программа, календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 1 Мая 2015
документ 8-ки класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Тыва дыл болгаш чогаал башкызы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловнанын методиктиг ажылынын планы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ 10-гу класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 9-ку класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Класс час"Тыва с Россией целый век" Ондар Ай-Чурек Шаннанович 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Музейге кичээл- лекция "Иргит Маадыр-оол- бистин маадырывыс" Демиржан Аржаана Борисовна 6 Апр 2015
документ Кичээл планы: К. Кудажы "Кым эн ажыктыгыл?" (5 класс) Хомушку Анчы Васильевич 2 Мар 2016
документ Открытый урок по изо: "Тыва угулза хээлернин тускай хевирлери" /на родном "тувинском" языке/ Хертек Анай-Хаак Викторовна 6 Июл 2015
документ Календарно-тематическое планирование по предмету "География Республики Тыва", 8 класс Монгуш Нелли Владимировна 21 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Кичээл "Сан ады" Хомушку Белек-кыс Александровна 31 Окт 2015
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези Айыр-оол Вероника Владимировна 18 Фев 2016
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
презентация Илеткел "Чогаал эретеминин оске эртемнер-биле харылзаазы" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Доклад "5-ки класстын чаа торээн чогаал номунга хамаарышкан бодалдар" Ооржак Ролланда Анай-ооловна 20 Мар 2015
документ "Аас чогаал— эрткен үевис" Натпит-оол Чаяна Леонидовна 31 Мар 2015
презентация КВН "Тыва дылга мактал" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Классный час по теме "Тыва чемнер" Ондар Айлана Даш-Могеевна 21 Мар 2015