Главная / Дошкольное образование / Региональный компонент

Тыва улустун аас чогаалында тыва дылдын ажык болгаш ажык эвес уннери

Скачать
44.5 КБ, 1423417.doc Автор: Маадыр Зоя Бичииевна, 11 Фев 2016

«А» деп унге

Дурген чугаа

Аалашса аалашсын

Анай хураган аалашсын

Анай хураган аалааштын

Аваларын тып эмзин


Автор: Маадыр Зоя Бичииевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Тыва улустун аас чогаалында тыва дылдын ажык болгаш ажык эвес уннери Маадыр Зоя Бичииевна 11 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
презентация Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Шагаа - тыва улустун чаа чыл байырлалы! Мижит-оол Лидия Борбак-ооловна 31 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
презентация Подвижные игры тувинского народа "Тыва улустун шимченгир оюннары" Сат Байлак Анатольевна 21 Мар 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш чогаал башкызы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловнанын методиктиг ажылынын планы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ Ажык кичээл Салчак Лунда Геннадьевна 5 Апр 2015
документ Ужуглелге ажык кичээл Бараан Чодураа Байыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ ажык кичээл Доржу Лидия Монгушевна 22 Окт 2015
документ Ажык кияээл "Демдек ады" Севек Айлана Викторовна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл М.Пришвин Алдын шынаа Дондук Ирина Айыт-ооловна 9 Фев 2016
документ Литературлуг номчулга кичээли "Улустун аас чогаалы" Шойгарова Айлана Евгеньевна 28 Фев 2016
аудио ГИМН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА Монгуш Регина Игоревна 28 Сен 2015
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
презентация Тыва ог Ооржак Айдана Васильевна 28 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези Айыр-оол Вероника Владимировна 18 Фев 2016
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл 5 кл С.Сарыг-оол ""Кус" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
документ Ажык кичээл 7 кл "Кол сос биле соглекчинин аразында тире" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хойнун санында чувелер аттары" Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ Консультация для родителей "Эм оъттарнын ажык-дузазы" Суван Алла Май-ооловна 9 Фев 2016
презентация, документ Ажык кичээл "Кижи - бойдустун толу". С. Сарыг-оол Ооржак Марина Монгун-ооловна 7 Фев 2016
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
презентация КВН "Тыва дылга мактал" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015