Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Тыва дыл кичээлинге оюннар.

Скачать
73.14 КБ, 310296.docx Автор: Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна, 20 Мар 2015

Тыва дыл- республиканыёниитибилигшколаларында кол эртемнерниёбирээзи. К\р\нениё==редилгестандарттарыныёнегелделериезугаар ==реникчилерниётывадылталазы-биле билигболгашмергежилчаёчылдарынгадаянып, ==редилгениёпрактиктигугланыышкынынбедидери, уругларныёлогиктигбодалын, аасболгашбижимелчугаазынсайзырадыры, ==рениптурарбилиглеринделгемчидеричугула. Бо б\г\ну чедипалырынгаоюннартехнологиязы эн-не эптигаргаболур.

Оюн-уругнуёчаабилигшиёгээдипалырынгаужур-дузалыг ч\\л. Олкандыг-даакижигемедерелдиг ==ренирингесонуургалдыоттуруп, билигшиёгээдипалырынче ч\тк\лд\ к\штелдирер. Чаа ч\\лгесонуургалданкижигебилигшингээдипалыр ч\тк\л хевирлеттинеружурлуг. Уруггасонуургалболгаш ч\тк\л чокболза, чаа бодал т=р\тт\нмес, чогаадыкчычоруксайзыравас.

Амгыуедетывадылбашкылаашкыныныёарга-дуржулгазындадидактиктигоюннар кол черинээлеп, т=рээндылгабыжыгбилигнибээриниёбираргазыболуп, оларныбашкыларкичээлдерингенептеренгейажыглаптурар. Ынчалза-дааоюннарныкичээлгеажыглаарыныё, чорударыныёнегелделеринболгашчангысаайчурумунуёдугайындаматериалдарны ==редилге-методиктиг с\мелердечырытпаан.Кичээлгеажыглапболгудегдидактиктигоюннарныёматериалдарычедишпезиндентывадылбашкыларыботтарыоюннарнычыыптургузуп ап турарлар.

Методиктигсумениёсорулгазы-тывадылбашкыларынгаболгаш ==реникчилергеянзы-б\р\хевирниё==редилгеажыл-чорудуункылырынга, билигшиёгээдирингеэжешболгаш б=л\ктей ==рениринге, бот-тускайлаёажылдаарынга, чаабилигничедипалырынга, логиктигбодалын, аасболгашбижимелчугаанысайзырадырынгапрактиктигдузанычедирери.

Теориялыгундезини. Б.К. Ондарныё «Используйте на уроке» деп 5-11 класстаргаорусдылбашкыларынгаметодиктигдузаламчы, К.Б. Март-оолдуё «5-9 класстаргатыва дылды башкылаарыныёметодиказы» депажылдары.

Практиктигужур-дузазы. Методиктиг с\медедидактиктигоюннарныёутказын, ужур-дузазын, методиказын, чурумунболгаш \легерин к=рг\скен. Оюннарныёаёгы-аёгыхевирлерин, кандыгтемаларгаажыглапболурунтайылбырлапбижээн.

Ажылдыётургузуу. Дидактиктигоюннарнытемалараайы-биле аёгыкезеккылдырберген. Оюннарныёутказыболгашхемчээли д=мейэвес, ч\гедизеоларныёонзагайы, хулээлгезиболгашматериалыныёхемчээлиаёгы-аёгы. Дидактиктигоюннарныкичээлгекашкыкласскаканчаар, кайы \еде ажыглаарыбашкыныёбодунунчогаадыкчычоруунданхамааржыр.


Автор: Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
презентация тыва дыл кичээлинге рефлексияны ажыглаары Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 3-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Розалия Александровна 15 Окт 2015
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 4-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Аржаана Кан-ооловна 15 Окт 2015
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинге календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинге ажылчын программа Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 5-ки класска тыва дыл кичээлинге календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 5-ки класска тыва дыл кичээлинге ажылчын программа Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ Тувинские игры (тыва оюннар) Оюн Чечек Сергеевна 4 Июл 2015
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ "Тыва дыл" ажылчын кыдырааш Серендик Уран Болат-ооловна 20 Окт 2015
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015
документ Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар Ондар Айлана Даш-Могеевна 5 Мая 2015
документ 11-ги класска тыва чогаал кичээлинге ажылчын программа, календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 1 Мая 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ 5 класска тыва дыл кичээли. Темазы "Синоним" Монгуш Руслана Сынгиевна 20 Мар 2015
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинин календарь-тематиктиг планнаашкыны Шилова Чаяна Чадамбаевна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл эртеминге календарь-темалыг планнаашкын 4 класс 2014-2015 ооредилге чылы Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Чуве адынын хамаарылга хевиринин орус дыл-биле ылгалы. Тыва, орус, моол дылдарда падежтернин домей база ылгалдыг чуулдери. Аякпан Чодураа Дарыевна 9 Фев 2016
разное Тыва дыл Тема: Чүве аттарының падежтерге өскерлири. Чаңгыстың саны. арын 79-84 ЧИГЖИТ ЗУЛЬДАНА ДИИН-ООЛОВНА 7 Апр 2015
документ 5-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ Тыва дыл болгаш чогаал башкызы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловнанын методиктиг ажылынын планы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ 11-ги класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 10-гу класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 9-ку класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
презентация I-ГИ УЛДУӉГА ТҮӉНЕЛ ТЕСТ «ЛЕКСИКА» ХАРЫЫЛАРЫ. Тыва дыл 5 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ Дыл- ортек чок эртине. Тумат Байлан Дарыйхуураковна 20 Мар 2015
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
документ Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы" Сат Айлаана Александровна 1 Ноя 2015
документ Антон Уержаа «Аякта хээлер» - дыл-домааның сайгарылгазы Алгыяк Урана Уваш-ооловна 7 Апр 2015
документ Использование культурно-исторических особенностей Республики Тыва на уроках истории Балдир Буян Анатольевич 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015