Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери.

Скачать
19.93 КБ, 300579.docx Автор: Салчак Кара-кыс Даниловна, 20 Мар 2015

Сорулгалары: 1. Бөдүүн домак болгаш домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннериниң утказын, хевирлерин уругларга катаптавышаан, түңнеп билиндирер.


Автор: Салчак Кара-кыс Даниловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
презентация Домактыӊ ийиги черге кежигүннери Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
разное тест Чагырышкан нарын домак Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
презентация Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар Широкова Лола Игоревна 20 Мар 2015
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
разное ИЙИГИ УЛДУН24 Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
презентация Карточка-шынзыдылга "Чангыс аймак кежигуннерлиг домак" Ховалыг Чинчи Валерьевна 18 Апр 2015
документ «Кырган-ававыстын чараш тонну» ийиги бичии болук Сарыглар Чимис Алдынооловна 7 Апр 2015
презентация, документ Кичээлдиң технологтуг картазы "Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар" Дамбаа Шенне Вадимовна 2 Мар 2016
документ Ниити болгаш хуу чуве аттары Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
презентация Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш корунчук» Куулар Элина Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
документ Муң иштинде саннарны номчууру болгаш бижиири. Салчак Лунда Геннадьевна 30 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ "Арга-арыг болгаш кижи" Монгуш Чаш-Уруг Досумааевна 30 Мар 2015
документ тун болгаш дугаар сан аттары Монгуш Людмила Бараановна 4 Апр 2015
документ Шулуктээн болгаш чеченчиткен тывызыктар Кара-Сал Валентина Тыртый-ооловна 1 Апр 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ "Арга болгаш кижи" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
презентация «Конфликтлер болгаш оларны шиитпирлээринин аргалары» Догбал Чодураа Михайловна 31 Мар 2015
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Конспект занятия. Кукольный театр "Маша болгаш адыг" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
презентация Презентация "НОЯБРЬ 4 –Чөпшээрижилгениң болгаш эптежилгениң хүнү" Тере-Бижи Шенне Сергеевна 6 Дек 2015
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
документ Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы" Сат Айлаана Александровна 1 Ноя 2015
документ Урок на тему: Азырал болгаш черлик дириг амытаннар. Саны-Хоо Эльвира Хорел-ооловна 27 Окт 2015
документ Ада-ие ооредилгези: "Ажы-тол болгаш ада-ие" Куулар Чечен Кара-ооловна 15 Окт 2015
документ «Ырак болгаш чоок сылдыс» ("Далёкая и близкая звезда") Ооржак Анай-Хаак Владимировна 17 Фев 2016
документ Спортчу оюн «Авам, ачам болгаш мен – спортчу ог-буле» Торжу Александр Александрович 19 Фев 2016
презентация «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016