Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл

Скачать
54 КБ, 301171.doc Автор: Оюн Зоя Даржааевна, 20 Мар 2015

7-ги класска чангыс чугула кежигуннуг домактарны ооренген соонда, уругларнын билиин хынап. улам ханыладыры


Автор: Оюн Зоя Даржааевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
разное О. Сувакпит «Ногаан танныыл» Туннел кичээл Салчак Анна Шожаповна 20 Мар 2015
разное О. Сувакпит «Ногаан танныыл» Туннел кичээл Салчак Анна Шожаповна 20 Мар 2015
презентация, документ Лексикологияга туннел кичээл Хертек Айланмаа Очур-ооловна 20 Мар 2015
документ Быжыглаашкын кичээл. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
документ О.Сагаан-оолдун "Бичии кадарчы". 7-ги класска туннел кичээл Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар Широкова Лола Игоревна 20 Мар 2015
документ Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар. Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
презентация, документ Кичээлдиң технологтуг картазы "Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар" Дамбаа Шенне Вадимовна 2 Мар 2016
разное Кичээл планы Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
документ ужуглелге кичээл Ондар Долаана Алексеевна 30 Мар 2015
документ Ужуглелге ажык кичээл Бараан Чодураа Байыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл Салчак Лунда Геннадьевна 5 Апр 2015
документ Классный час "Чангыс чер чурттуг эки турачыларывыс" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Разработка открытого урока по математике "Хой оранныг саннарны чангыс оранныг санга улээри". Ондар Аяна Павловна 30 Мар 2015
презентация Карточка-шынзыдылга "Чангыс аймак кежигуннерлиг домак" Ховалыг Чинчи Валерьевна 18 Апр 2015
документ "...Ажы-толдун чурээн чылдыр, Ава дээрге хун дег чангыс". Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
разное Кичээл планы (кылыг созунге катаптаашкын) Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
документ ажык кичээл Доржу Лидия Монгушевна 22 Окт 2015
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
презентация презентация.7-гикласска кичээл-шинчилел Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ Кичээл суд «Авазынга дангырак» Болат Екатерина Монмеевна 31 Мар 2015
документ Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ Кичээл «САРЛЫК МАЛЫМ ОНЗАГАЙ СЕН» Кужугет Людмила Александровна 19 Мая 2015
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ % класска кичээл. Антонимнер. Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Кичээл планы С.Сарыг-оол "Авамнын ынак оглу" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015