Главная / Начальные классы / Разное

Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан"

Скачать
25.43 КБ, 1404024.docx Автор: Ооржак Вера Тартыковна, 29 Янв 2016

Уругларны эвилен -ээлдек состерге, чараш аажы-чанга болгаш хундулээчел, чопшул, боттарынын чугаа-домаанга "четтирдим", "ажырбас", "экии", "байырлыг" деп состерни ажыглап билиринге кижизидери.


Автор: Ооржак Вера Тартыковна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
презентация Кижизидилге шагы "Эвилен-ээлдек состер болгаш аажы-чан" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 23 Апр 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ "Аажы-чан культуразы" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
документ Класс шагы "Вера Байлак" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Кыстын будужу" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Таакпынын хоразы" Кол Шончалай Анатольевна 21 Мар 2015
документ класс шагы "Аваларга могейдивис" Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна 11 Апр 2015
документ Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс" Хертек Аяна Калиновна 6 Дек 2015
документ Класс шагы "Аътка тураскаадыг" Чыдым Айлана Дадар-ооловна 10 Окт 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ класс шагы "Ак чолдуг Шагаам" Ховалыг Цэцэг Сагаановна 17 Фев 2016
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
презентация Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Байлак сагыш-сеткилдин уран делегейи силернин чуректеринерни ажыдар" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум". Ондар Розалия Александровна 31 Мар 2015
документ Класс шагы "Чонун алгаан, чуртун каастаан човаг билбес авалар-дыр" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Шагаа байырлалынга тураскааткан класс шагы "12 чылдан 12 айтырыг" Хорлуу Алена Александровна 1 Апр 2015
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
документ "Логопедтин эге класс башкылары болгаш ада-иелер-биле ажылдажылгазы" Ондар Мая Михайловна 25 Окт 2015
презентация кл. шагы "Найыралды ырлажыылы"" Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
презентация Классный час "Шагаа шагы" Артседи Майя Васильевна 20 Мар 2015
презентация Кижизидилге шагы "Ие кижи - хун" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 7 Апр 2015
документ Кижизидилге шагы: "Тыванын эр улузунун дуруму." Чодураа Хертековна Донгак 6 Дек 2015
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ "Арга-арыг болгаш кижи" Монгуш Чаш-Уруг Досумааевна 30 Мар 2015
документ "Арга болгаш кижи" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
документ Улуг болукке Шагаа байырлалы "Шагаа шагы шаккылады!" Тамдын-оол Айлана Анатольевна 8 Апр 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Конспект занятия. Кукольный театр "Маша болгаш адыг" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
документ Ада-ие ооредилгези: "Ажы-тол болгаш ада-ие" Куулар Чечен Кара-ооловна 15 Окт 2015
документ Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы" Сат Айлаана Александровна 1 Ноя 2015
документ «Ырак болгаш чоок сылдыс» ("Далёкая и близкая звезда") Ооржак Анай-Хаак Владимировна 17 Фев 2016
презентация Презентация "НОЯБРЬ 4 –Чөпшээрижилгениң болгаш эптежилгениң хүнү" Тере-Бижи Шенне Сергеевна 6 Дек 2015