Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Ниити болгаш хуу чуве аттары

Скачать
22.57 КБ, 294896.docx Автор: Ондар Саяна Экер-ооловна, 20 Мар 2015

Конспект открытого урока. Использование игровых технологий.


Автор: Ондар Саяна Экер-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Ниити болгаш хуу чуве аттары Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
презентация Хуу болгаш ниити чуве аттары. 5 кл. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
презентация Творческая работа ученика "Хуу чуве аттары" (3 класс) Сандый Россина Тогус-ооловна 18 Янв 2016
документ тун болгаш дугаар сан аттары Монгуш Людмила Бараановна 4 Апр 2015
презентация Презентация: "Хуу аттарны шын бижиири" Тивии Салбак Тадар-ооловна 19 Фев 2016
документ Конспект урока:"Хуу аттарны шын бижиири" Тивии Салбак Тадар-ооловна 19 Фев 2016
презентация презентация чуве ады Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
презентация, документ Чуве аттарынын адалга болуру Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Ажык кичээл "Хойнун санында чувелер аттары" Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ Чуве адынын хамаарылга хевиринин орус дыл-биле ылгалы. Тыва, орус, моол дылдарда падежтернин домей база ылгалдыг чуулдери. Аякпан Чодураа Дарыевна 9 Фев 2016
презентация Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Муң иштинде саннарны номчууру болгаш бижиири. Салчак Лунда Геннадьевна 30 Мар 2015
документ И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш корунчук» Куулар Элина Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
документ "Арга-арыг болгаш кижи" Монгуш Чаш-Уруг Досумааевна 30 Мар 2015
презентация «Конфликтлер болгаш оларны шиитпирлээринин аргалары» Догбал Чодураа Михайловна 31 Мар 2015
документ Шулуктээн болгаш чеченчиткен тывызыктар Кара-Сал Валентина Тыртый-ооловна 1 Апр 2015
документ "Арга болгаш кижи" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
презентация Азырал болгаш черлик дириг амытаннар Саны-Хоо Эльвира Хорел-ооловна 10 Фев 2016
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Доклад «Уругларны культурлуг аажы-чанга болгаш тура-соруктуг кылдыр кижизидеринге арга-сумелер» Иргит Айлан Манган-ооловна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия. Кукольный театр "Маша болгаш адыг" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
документ Берге кижизидилгелиг уругну өөредилгеже болгаш кижизидилгеже хаара тудары,оларның-биле чоргузар хемчеглернин хевирлери Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
документ З деп ун болгаш З, з деп ужуктер Донгак Аря Геннадьевна 20 Апр 2015
презентация Кижизидилге шагы "Эвилен-ээлдек состер болгаш аажы-чан" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 23 Апр 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015