Главная / Дошкольное образование / Региональный компонент

Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер

Скачать
33.56 КБ, 554603.docx Автор: Быстан-оол Шончалай Эресовна, 30 Мар 2015

Собраны рассказы и стихотворения о труде на тувинском языке.


Автор: Быстан-оол Шончалай Эресовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында улегер домактар Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Ада-ие ооредилгези: "Ажы-тол болгаш ада-ие" Куулар Чечен Кара-ооловна 15 Окт 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ классный час "Куш-ажыл кижини каастаар" Аржаана Александровна Мунзук 31 Мар 2015
документ Шулуктер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Синонимнер дугайында билиг Хертек Айланмаа Очур-ооловна 20 Мар 2015
документ Баллада дугайында билиг Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Урок технологии "Чай дугайында сактыышкын" Тамдын-оол Анна Алексеевна 21 Мар 2015
документ Тыва улустуӊ оран дугайында билиишкини Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015
документ «Чаш уругнун хинин кескен авалар, ачалар дугайында» Айдышаа Любовь Чаптыновна 5 Апр 2015
презентация чогаал теориязы.Шулук дугайында билиг Шилова Чаяна Чадамбаевна 14 Апр 2015
документ Антон Уержаанын бойдус дугайында шулуктери Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Ниити болгаш хуу чуве аттары Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
презентация Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Кадыг болгаш чымчак ажык уннер Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш корунчук» Куулар Элина Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
документ Муң иштинде саннарны номчууру болгаш бижиири. Салчак Лунда Геннадьевна 30 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ "Арга-арыг болгаш кижи" Монгуш Чаш-Уруг Досумааевна 30 Мар 2015
документ тун болгаш дугаар сан аттары Монгуш Людмила Бараановна 4 Апр 2015
документ Шулуктээн болгаш чеченчиткен тывызыктар Кара-Сал Валентина Тыртый-ооловна 1 Апр 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ "Арга болгаш кижи" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
презентация «Конфликтлер болгаш оларны шиитпирлээринин аргалары» Догбал Чодураа Михайловна 31 Мар 2015
документ Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ Шүлүк дугайында билиг (7-ги класска чогаал теориязын ѳѳредириниӊ кичээли) Шилова Чаяна Чадамбаевна 14 Апр 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
документ Конспект занятия. Кукольный театр "Маша болгаш адыг" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
презентация Презентация "НОЯБРЬ 4 –Чөпшээрижилгениң болгаш эптежилгениң хүнү" Тере-Бижи Шенне Сергеевна 6 Дек 2015
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015