Главная / Начальные классы / Чтение

Ажык кичээл "Кижи - бойдустун толу". С. Сарыг-оол

Скачать
19.87 КБ, 1412223.docx Автор: Ооржак Марина Монгун-ооловна, 7 Фев 2016
Скачать
2.91 МБ, 1412226.pptx Автор: Ооржак Марина Монгун-ооловна, 7 Фев 2016

Кичээлдин сорулгазы:

1. «Кижи бойдустун толу» деп С. А. Сарыг-оолдун чогаалынын узундузу-биле таныштырбышаан, кижи биле бойдустун аразында харылзаазын билиндирери.

2. Уругларнын аас чугаазын, аянныг шын, чугурту шын номчуурун сайзырадыр.

3. Уругларны кичээл уезинде бот-боттарын дыннап билирин, корум-чурумну тудуп билиринге, бойдуска камныг, хумагалыг болурунга кижизидер.


Автор: Ооржак Марина Монгун-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ Ажык кичээл "Кижи - бойдустун толу". С. Сарыг-оол Ооржак Марина Монгун-ооловна 7 Фев 2016
документ Ажык кичээл 5 кл С.Сарыг-оол ""Кус" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл 7 кл "Кол сос биле соглекчинин аразында тире" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хойнун санында чувелер аттары" Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
презентация Презентация: С. Сарыг-оол "Авамнын ынак оглу" (6 класс) Хомушку Анчы Васильевич 2 Мар 2016
документ Ажык кичээл Салчак Лунда Геннадьевна 5 Апр 2015
документ Ужуглелге ажык кичээл Бараан Чодураа Байыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Беседа "Ёзулуг эр кижи" Анай-оол Батыр Михайлович 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ ажык кичээл Доржу Лидия Монгушевна 22 Окт 2015
документ Ажык кичээл М.Пришвин Алдын шынаа Дондук Ирина Айыт-ооловна 9 Фев 2016
документ Кичээл планы С.Сарыг-оол "Авамнын ынак оглу" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Кичээл планы С.Сарыг-оол "Херээжен" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Музейге кичээл- лекция "Иргит Маадыр-оол- бистин маадырывыс" Демиржан Аржаана Борисовна 6 Апр 2015
документ Ажык кияээл "Демдек ады" Севек Айлана Викторовна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ Кичээл "Сан ады" Хомушку Белек-кыс Александровна 31 Окт 2015
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Консультация для родителей "Эм оъттарнын ажык-дузазы" Суван Алла Май-ооловна 9 Фев 2016
презентация "Кижи" Задовская Альбина Аркадьевна 21 Мар 2015
разное Стихотворение "Эр кижи" Сарыглар Долаана Чачаровна 31 Мар 2015
документ Работа с упражнением (с текстом) как один из методов активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка Кызыл-оол Светлана Сарыг-ооловна 2 Мар 2016
разное Төрээн чугаа Кичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111) ЧИГЖИТ ЗУЛЬДАНА ДИИН-ООЛОВНА 30 Мар 2015
документ Проект кичээл: Э.Кечил-оол Кайгамчыктыг картошкам Салчак Лунда Геннадьевна 7 Фев 2016
документ Кичээл планы С.Пюрбю "Хайыракан" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015