Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

7-ги класска тыва дыл кичээлинин календарь-тематиктиг планнаашкыны

Скачать
37.28 КБ, 310216.docx Автор: Шилова Чаяна Чадамбаевна, 20 Мар 2015

чижек план


Автор: Шилова Чаяна Чадамбаевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинин календарь-тематиктиг планнаашкыны Шилова Чаяна Чадамбаевна 20 Мар 2015
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинге календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 5-ки класска тыва дыл кичээлинге календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 11-ги класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинге ажылчын программа Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
документ 11-ги класска тыва чогаал кичээлинге ажылчын программа, календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 1 Мая 2015
документ 5-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ 10-гу класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 9-ку класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класстын тыва дыл кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 5 класска тыва дыл кичээли. Темазы "Синоним" Монгуш Руслана Сынгиевна 20 Мар 2015
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 3-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Розалия Александровна 15 Окт 2015
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 4-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Аржаана Кан-ооловна 15 Окт 2015
документ 5-ки класска тыва дыл кичээлинге ажылчын программа Оюн Зоя Даржааевна 15 Апр 2015
презентация I-ГИ УЛДУӉГА ТҮӉНЕЛ ТЕСТ «ЛЕКСИКА» ХАРЫЫЛАРЫ. Тыва дыл 5 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл эртеминге календарь-темалыг планнаашкын 4 класс 2014-2015 ооредилге чылы Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
разное Тыва дыл Тема: Чүве аттарының падежтерге өскерлири. Чаңгыстың саны. арын 79-84 ЧИГЖИТ ЗУЛЬДАНА ДИИН-ООЛОВНА 7 Апр 2015
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ 10-гу класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 9-ку класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 7-ги класска класстан дашкаар өөренир «Улусчу ужурлар» эртеминиӊ ажылчын программазы. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Шүлүк дугайында билиг (7-ги класска чогаал теориязын ѳѳредириниӊ кичээли) Шилова Чаяна Чадамбаевна 14 Апр 2015
документ О.Сагаан-оолдун "Бичии кадарчы". 7-ги класска туннел кичээл Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ "Тыва дыл" ажылчын кыдырааш Серендик Уран Болат-ооловна 20 Окт 2015
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015
документ Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар Ондар Айлана Даш-Могеевна 5 Мая 2015
презентация тыва дыл кичээлинге рефлексияны ажыглаары Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ 1-ги класска комплекстиг хыналда ажыл Ондар Долаана Алексеевна 30 Мар 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Чуве адынын хамаарылга хевиринин орус дыл-биле ылгалы. Тыва, орус, моол дылдарда падежтернин домей база ылгалдыг чуулдери. Аякпан Чодураа Дарыевна 9 Фев 2016
документ Тыва дыл болгаш чогаал башкызы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловнанын методиктиг ажылынын планы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ Календарь-тематиктиг план 6 кл Ондар Ай-Чурек Шаннанович 20 Мар 2015
документ "Улусчу ужурлар" эртеминин календарь-тематиктиг планы Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ Антон Уержаа «Аякта хээлер» - дыл-домааның сайгарылгазы Алгыяк Урана Уваш-ооловна 7 Апр 2015
разное Инновационная педагогическая деятельность учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Сосновка Тандинского кожууна Республики Тыва Оюн Татьяны Шыыраповны. Оюн Татьяна Шыыраповна 7 Дек 2015
документ Инновационная педагогическая деятельность учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Сосновка Тандинского кожууна Республики Тыва Оюн Татьяны Шыыраповны. Оюн Татьяна Шыыраповна 7 Дек 2015