Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени»

Скачать
51.5 КБ, 309476.doc Автор: Сат Надежда Монгушовна, 20 Мар 2015
Скачать
1.76 МБ, 309477.ppt Автор: Сат Надежда Монгушовна, 20 Мар 2015

разработка урока


Автор: Сат Надежда Монгушовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ «Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
презентация «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл. Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош» Корбаа Алдын-кыс Уйнук-ооловна 15 Окт 2015
документ «Мерген», «Тас-Баштыг» («Араттын созу» деп чогаалдан эгелер) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ И.И. Левитаннын «Алдын кус» деп чуруунга чогаадыг бижидери Суге Сайлык Олеговна 2 Мар 2016
документ «Хундулээчел кижи кижизиг, Хулумзуруглуг кижи чазык» Салчак Чечек Калдаровна 16 Окт 2015
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ З деп ун болгаш З, з деп ужуктер Донгак Аря Геннадьевна 20 Апр 2015
документ Разработка урока «Visiting Britain.London» на английском языке для 7 класса». Антонова Ольга Ивановна 21 Мар 2015
документ «Речевой этикет и языковая норма деловых людей» ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ПРОГРАММА Содержание дисциплины       Основные разделы дисциплины Темы, их содержание Боа, пенальти, довесок, Дели, иваси, деп Дмитриева Наталья Евгеньевна 1 Апр 2015
документ С.А. Сарыг-оолдуң «Алдын-кыс» деп шүлүглелиниң психологтуг сайгарылгазы                                 Чурук-биле ажыл Луду Сенди-Айыжы Дегелдеевна 20 Окт 2015
документ Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ 35-7 деп саннын казыыр аргазы Ховен-оол Тайгана Юрьевна 4 Апр 2015
документ Разработка урока. Тема: Кым? Чуу? Кымнар? Чулер? деп айтырыгга харыылаттынар состер. Доржу Алина Энхбаяровна 29 Янв 2016
документ Беседа с учащимися на тему «Кижи болуру чажындан» Серен-Чимит Урана Калдар-ооловна 26 Окт 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
презентация, документ Музей – заповедник «КИЖИ» Аврамченко Клавдия Семёновна 1 Апр 2015
разное Разработка урока в 10 классе по теме: «Подпрограммы в языке Паскаль» Канаева Галина Васильевна 21 Мар 2015
документ И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш корунчук» Куулар Элина Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
презентация «Конфликтлер болгаш оларны шиитпирлээринин аргалары» Догбал Чодураа Михайловна 31 Мар 2015
документ Методическая разработка внеклассного мероприятия для обучающихся 10-11 классов «Говорим на русском языке». Перова Наталия Вячеславовна 20 Мар 2015
документ Разработка классного часа «Главное слово на любом языке» Долбина Лия Багдатовна 21 Мар 2015