Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

«Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс.

Скачать
34.59 КБ, 1439892.docx Автор: Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна, 19 Фев 2016

6-гы класстыӊ төрээн чогаал кичээлинге

«Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс.


Автор: Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ «Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
презентация «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ мастер-класс "«Скифтер – чараш адын мунуп алгаш, часпас адар дайынчылар»." Сат Анатолий Маадыр-оолович 20 Мар 2015
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
документ И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш корунчук» Куулар Элина Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
презентация «Конфликтлер болгаш оларны шиитпирлээринин аргалары» Догбал Чодураа Михайловна 31 Мар 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ З деп ун болгаш З, з деп ужуктер Донгак Аря Геннадьевна 20 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
документ Ужуглел д деп ун болгаш Д д деп ужуктер Салчак Лунда Геннадьевна 7 Фев 2016
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ «Мерген», «Тас-Баштыг» («Араттын созу» деп чогаалдан эгелер) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Доклад «Уругларны культурлуг аажы-чанга болгаш тура-соруктуг кылдыр кижизидеринге арга-сумелер» Иргит Айлан Манган-ооловна 31 Мар 2015
документ «Ырак болгаш чоок сылдыс» ("Далёкая и близкая звезда") Ооржак Анай-Хаак Владимировна 17 Фев 2016
документ Спортчу оюн «Авам, ачам болгаш мен – спортчу ог-буле» Торжу Александр Александрович 19 Фев 2016
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ И.И. Левитаннын «Алдын кус» деп чуруунга чогаадыг бижидери Суге Сайлык Олеговна 2 Мар 2016
документ «ТЕВЕ МАЛЫМ -ТЕРГИИН МАЛЫМ». Кужугет Людмила Александровна 17 Мая 2015
документ «ТЕВЕ МАЛЫМ -ТЕРГИИН МАЛЫМ». Кужугет Людмила Александровна 17 Мая 2015
документ «ТЕВЕ МАЛЫМ -ТЕРГИИН МАЛЫМ». Кужугет Людмила Александровна 17 Мая 2015
документ «ТЕВЕ МАЛЫМ -ТЕРГИИН МАЛЫМ». Кужугет Людмила Александровна 17 Мая 2015
разное Мастер-класс "Песочная игротерапия" Мастер-класс «Песочная игротерапия» Мазалова Екатерина Александровна 30 Мар 2015
документ МАСТЕР-КЛАСС «НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ «СПОСОБ ТЫЧКА» МАСТЕР-КЛАСС «НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ «СПОСОБ ТЫЧКА» Карева Светлана Анатольевна 9 Янв 2016
документ Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!» Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!» Сценарий: Мастер-класс «Победи конфликт!» Семенова Галина Дмитриевна 21 Мар 2015
разное мастер- класс «Волшебный мир камня» Анисимова Тамара Николаевна 31 Мар 2015