Главная / Начальные классы / Математика

«Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук

Скачать
25.73 КБ, 614959.docx Автор: Ооржак Ульяна Эрес-ооловна, 30 Мар 2015

Кичээлдиң сорулгалары:

Өөредиглиг:«Улгаттырар»,«эвээжедир »деп билиглер-биле таныштырар. Cанны кадарга ,ооң түңнели база ынча улгадыр, а бир эвес санны казыыр болза,ооң түңнели ынча эвээжээр- деп, харылзаалыг билиглерни быжыглаар болгаш шугум дузазы-биле кезиндектерни хемчээрин катаптаар.

Сайзырадыглыг: Уругларның угаап-бодаарын болгаш математиктиг терминнерни чугаазынга ажыглап тургаш,аас чугаазын сайзырадыр.

Кижизидиглиг:Математика кичээлинге сонуургалды болгаш бодунга бүзүрелди кижизидер.

Өөредилге материалдары: математика ному,таблицалар,черлик дириг амытаннар чуруктары,шугумнар.


Автор: Ооржак Ульяна Эрес-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ Классный час "Эрткен уеже аян-чорук" Монгуш Людмила Сотпаевна 20 Мар 2015
документ Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук" Кандан Алекмаа Николаевна 31 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ "Лексика" деп темага түңнел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 10 Апр 2015
презентация Презентация "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
презентация Презентация к разработке "ТООЛ ОРАНЫНЧЕ АЯН ЧОРУК" Монгуш Сесимаа Сендажыевна 30 Апр 2015
документ Алдын кус байырлалы "Куску аргаже аян чорук" Куулар Шончалай Эртинеевна 16 Окт 2015
документ "Кырган-аванын кыштаанче аян-чорук" Кужугет Людмила Александровна 9 Фев 2016
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ "А деп ужукке оюн" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
документ Куску арыгже аян-чорук кичээли. Сат Алдынай Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Школаже аян-чорук Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ “Бойдус зоналарынче аян-чорук” Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 6 Апр 2015
документ Демдек адынга аян-чорук кичээли Дупчур Дарья Дадаровна 9 Апр 2015
документ ТООЛ ОРАНЫНЧЕ АЯН ЧОРУК Монгуш Сесимаа Сендажыевна 19 Апр 2015
документ «Мерген», «Тас-Баштыг» («Араттын созу» деп чогаалдан эгелер) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ «Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ И.И. Левитаннын «Алдын кус» деп чуруунга чогаадыг бижидери Суге Сайлык Олеговна 2 Мар 2016