Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери

Скачать
34.32 КБ, 294898.docx Автор: Ондар Саяна Экер-ооловна, 20 Мар 2015

Использование игровой технологии в обучении тувинской литературы. Фрагменты уороков. Задания. Игры.


Автор: Ондар Саяна Экер-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
презентация Тараа деп кичээлдин презентациязы Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
документ Илеткел. «Эдертиглернин хевирлери, оларны чорудары, оон ужур-дузазы». Кужугет Аржаана Николаевна 22 Апр 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ «Мерген», «Тас-Баштыг» («Араттын созу» деп чогаалдан эгелер) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ «Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ И.И. Левитаннын «Алдын кус» деп чуруунга чогаадыг бижидери Суге Сайлык Олеговна 2 Мар 2016
презентация «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ Доклад «Уругларны культурлуг аажы-чанга болгаш тура-соруктуг кылдыр кижизидеринге арга-сумелер» Иргит Айлан Манган-ооловна 31 Мар 2015
документ Сценарий награждения победителей муниципального тура Всероссийской олимпиады по Основам православной культуры «Русь святая, храни веру Православную!» Кузина Наталья Геннадиевна 1 Апр 2015
документ Диктантыларнын хевирлери Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
презентация, документ Материалы заочного тура муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России –2015» учителя начальных классов ОстренкоЛ.П. Остренко Людмила Петровна 31 Мар 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ «Речевой этикет и языковая норма деловых людей» ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ПРОГРАММА Содержание дисциплины       Основные разделы дисциплины Темы, их содержание Боа, пенальти, довесок, Дели, иваси, деп Дмитриева Наталья Евгеньевна 1 Апр 2015
документ С.А. Сарыг-оолдуң «Алдын-кыс» деп шүлүглелиниң психологтуг сайгарылгазы                                 Чурук-биле ажыл Луду Сенди-Айыжы Дегелдеевна 20 Окт 2015
документ чечен чогаалды сайгарарынын хевирлери Хертек Айланмаа Очур-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
разное Открытие футбольного тура. Бурганова Евдокия Емельяновна 1 Апр 2015
разное Открытие футбольного тура. Бурганова Евдокия Емельяновна 1 Апр 2015
документ Ог деп чул? Дарыма Чойганмаа Васильевна 11 Апр 2016
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ З деп ун болгаш З, з деп ужуктер Донгак Аря Геннадьевна 20 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
документ Ужуглел д деп ун болгаш Д д деп ужуктер Салчак Лунда Геннадьевна 7 Фев 2016
презентация У деп ун болгаш У у деп ужуктер ажык кичээлдин план-конспектизинге ажыглаан презентация Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Комплект заданий школьного тура олимпиады по химии 8 класс Комплект заданий заочного тура школьного этапа олимпиады для 8 класса Комплект заданий теоретического тура школьного этапа олимпиады для 8 класса Бочкова Ирина Анатольевна 21 Мар 2015