Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Илеткел "Чогаал эретеминин оске эртемнер-биле харылзаазы"

Скачать
52.5 КБ, 310758.ppt Автор: Монгуш Нина Юрьевна, 20 Мар 2015


Илеткел "Чогаал эртеминин оске эртемнер-биле харылзаазы"


Автор: Монгуш Нина Юрьевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация Илеткел "Чогаал эретеминин оске эртемнер-биле харылзаазы" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Степан Сарыг-оолдун бойдус лириказы" Осурбай Айлан Дас-ооловна 7 Дек 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
разное Буклет "Аваларга март 8-биле!" Айыр-оол Вероника Владимировна 9 Апр 2015
документ Доклад "5-ки класстын чаа торээн чогаал номунга хамаарышкан бодалдар" Ооржак Ролланда Анай-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаал, А.Уержаа "Ажыл" 8 класс Дувак Ляна Стал-ооловна 4 Апр 2015
документ "Аас чогаал— эрткен үевис" Натпит-оол Чаяна Леонидовна 31 Мар 2015
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
разное "Шагаа - биле!" Намы Екатерина Донгаковна 4 Апр 2015
документ Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук" Кандан Алекмаа Николаевна 31 Мар 2015
документ Сценарий к национальному утреннику "Шагаа -биле" Помыткина Елена Васильевна 31 Мар 2015
документ Ажык кичээл 7 кл "Кол сос биле соглекчинин аразында тире" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
документ Внеклассное мероприятие "Дангына биле Тажы - 2016" Лопсан Алла Альбертовна 2 Мар 2016
документ Адам, энем ле мен - эн кычырар биле" Мичуева Элеонора Петровна 13 Апр 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ Илеткел. «Эдертиглернин хевирлери, оларны чорудары, оон ужур-дузазы». Кужугет Аржаана Николаевна 22 Апр 2015
разное Чаа чыл-биле! (сценарий проведения новогоднего утренника) Сарыглар Долаана Чачаровна 8 Апр 2015
документ Чогаалчылар-биле ужуражылга Ак Анай-Хаак Билен-ооловна 2 Мар 2016
таблица Хыналда тест. 10 класс, тыва чогаал Элбек Эмма Кутузововна 31 Мар 2015
презентация чогаал теориязы.Шулук дугайында билиг Шилова Чаяна Чадамбаевна 14 Апр 2015
документ Тыва чогаал 11 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Тыва чогаал 11 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Чуве адынын хамаарылга хевиринин орус дыл-биле ылгалы. Тыва, орус, моол дылдарда падежтернин домей база ылгалдыг чуулдери. Аякпан Чодураа Дарыевна 9 Фев 2016
документ Улегер домактар-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Тывызыктар-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Дурген чугаалар биле ажылдаарынга методиктиг сумелер. Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Тоол-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Берге кижизидилгелиг уругну өөредилгеже болгаш кижизидилгеже хаара тудары,оларның-биле чоргузар хемчеглернин хевирлери Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
разное Төрээн чугаа Кичээлге өөредир чогаал: С. Сарыг-оол. Шагаа.(ар.106-111) ЧИГЖИТ ЗУЛЬДАНА ДИИН-ООЛОВНА 30 Мар 2015
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ Шүлүк дугайында билиг (7-ги класска чогаал теориязын ѳѳредириниӊ кичээли) Шилова Чаяна Чадамбаевна 14 Апр 2015
документ 11-ги класска тыва чогаал кичээлинге ажылчын программа, календарь-тематиктиг планнаашкын Оюн Зоя Даржааевна 1 Мая 2015
документ Тыва дыл болгаш чогаал башкызы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловнанын методиктиг ажылынын планы Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
документ 10-гу класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 9-ку класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класстын тыва чогаал кичээлдеринин календарь-тематиктиг планы. Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ С.А. Сарыг-оолдуң «Алдын-кыс» деп шүлүглелиниң психологтуг сайгарылгазы                                 Чурук-биле ажыл Луду Сенди-Айыжы Дегелдеевна 20 Окт 2015
разное Игровые моменты. Использование игр "Сложи квадрат", "Соты", "Крестики", "Собери лукошко", "Парикмахерская", "Юные поварята". Журина Ольга Николаевна 31 Мар 2015