Главная / Начальные классы / Математика

конспект урока

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №1 с. Мугур-Аксы

Монгун-Тайгинского района Республики Тыва

Открытый урок по математике

на тему:

«Деление суммы на число»

Разработала: Хертек А.Б.

Мугур-Аксы-2014г.

Тема: Тунну санга улээри.

Сорулгалары: Тунну санга улээринин аргаларын шын ажыглап билиринге ооредир; оюн хевиринин аргалары-биле уругларнын сагынгыр-тывынгыр чоруун сайзырадыр; чаагай чанчылдарга уругларны кижизидер, камналгалыг чорукка чанчыктырар.

Дерилгези: проектор, чурук, ребустар.

Кичээлдин чорудуу:

1.Организацтыг кезээ.

-Экии, уруглар!

-Бо хун сан кичээлин мен эрттирер мен. Мени Аяна Бориовна дээр. Кичээлде туну санга улээринин аргаларын шын ажыглап ооренир бис.

2.Билиглерни мооннээри.

1)Тывызык

Карак чивеш аразында

Каяа-даа чеде бээр? (угаан)

-Ол чуу-дур уруглар?

-Сан кичээлинде угаан-биле ажылдаар, ынчангаш угаан дугайында улегер домактарны номчуптаалынарам.

2) Слайд-биле ажыл. Улегер домактар.

Угаанныг кижи оскенин частырыынга ооренир

Мелегей кижи бодунун частырыын катаптаар. (уругларга номчудар)

-Япон улустун улегер домаа-дыр. Ам тыва улустун улегер дома:

Кушту чалгыннары – кижини угааны кодурер.

-Ынчангаш шаанда бистин ада-огбелеривис уругларнын угаанын сайзырадыры-биле санныг болгаш бодалгалыг тызывыктарны ажыглап чораан.

3)Тывызыктаан бодалгаларны тыптаалынар, уруглар.

-Ийи холдун салаалары кажыл? (10)

-Инектин мыйыстары биле буттарыкатай кажыл? (6)

-30 хойнун мыйызы кажыл? (60)

-20 тевенин мыйызы кажыл? (мыйыс чок)

-12 даван, 3 кудурук. Ол каш анай-дыр? (3)

4) Ам силерге солун тоолчугаш чугаалап бээйн, кичээнгейлиг дыннанарам уруглар.

Бир-ле черге уш-булунчук биле квадрат чурттап чорааннар. Уш-булунчук квадратка ургулчу адааргаан чоруур.

-Чуге сээн булуннарын болгаш талаларын менден хойул? – деп хомудаар турган.

Бирле катап дуне квадрат удуп чыдырда уш-булунчук буду тургаш, оон 4 азыгларын догерезин хачы-биле кезип капкан. Ол дыка оорээн. Ынчалза-дааа оттуп келгеш ыглапкан.

-Чуге ыглапканыл?

-Кезип кааптарга чуу болганыл? (коргузер)

-Кандыг фигура унуп келген-дир? (хой булунчук)

-Хой булунчуктун талалары каш-тыр? (санаар 8)

-А квадраттын талалары каш-тыр? (4) (санаар)

-Хой булунчуктун талаларынга бодаарга, квадраттын талалары каш апарган-дыр?

8:4=2 Квадраттын талалары эвээжээр хамаанчок дам ковудей берген болган. Ынчангаш уш-булунчук ыглапкан.

-Тоол солун-дур бе?

5) Ребустар.

10дар, 50дей, пи100лет, 6н, 7хаан.

6)Математический диктант (слайд)

3.Чаа тема-биле ажыл. (слайд)

Тайылбыры:

-Уруглар кызыл тогериктер шупту каш-тыр? (6)

-А кок тогериктер каш-тыр? (4)

-Шупту катай тогериктер кажыл? (10)

-10 канчап унуп келди? (6+4)

-Ам ону канчаар бижиир бис? (6+4)

-Бо тогериктерни ден кезекке улээр бис. Ону улээрде, туну скобкалап алыр бис: (6+4)

-Скобка иштинде каттыныгларнын туну 10-га ден. Ам ол 10, 2-ге улээр бис. Бо бирги арга: (6+4):2=5

-Ам 2-ги аргана корээлинер. Баштай 2 каттыныгны 2-ге улеп алыр бис. Каттыныг бурузун 2-ге улеп алган бис: (6+4):2=6:2+4:2=5

-Силерге мен тайылбырлап бердим ам силер менээ тайылбырланар.

-Бирги арга- биле кым тайылбырлаарыл?

-Ийиги арга-биле кым тайылбырлаарыл?

Чижек1. Эптиг арга-биле бодаар.

(80+16):4=24

(30+21):3=27

(11+13):6=4 (1-ги арга) Чуге дизе таблица четпейн баар.

- Ам бичи сула шимчээшкинден кылыптаалынарам, шылай берген боор силер.

4.Сула шимчээшкин.

Арбай тараа соктап чиир

Аажок кежээ толдер бис.

Ам тарааны хоораалынар

Ам тарааны соктаалынар

Ам тарааны челбиилинер

Ам тарааны дээрбелээлинер

Ам тарааны былгап чиили.

5.Быжыглаашкын.

Бодалга 2.

-Чунун дугайында бодалга-дыр? (постен платье даараар дээш кезип турар)

-Чуу билдингир-дир?

-Чуну тывар-дыр бис?

-Ам кыска бижимелин бижиилинер. (таблица)

1платьеге чарыгдалы

Платьелер

саны

Ниити чарыгдалы

1-ги даараныкчы

?

15м

2-ги даараныкчы

?

12м

(15+12):3=9 (платье саны)

-Даараныкчы дээрге кандыг кижил?

-Уран кыс удазынга ораашпас дээр болгай. Ынчангаш шевер кижи чуну-даа боду даарап кылып алыр.

6. Кичээлдин туннели.

-Кичээл силерге солун болду бе? (уруглар смайликтер дузазы-биле коргузер).

Самоанализ урока.

По структуре урок состоялся из 6 этапов. Урок связан с предыдущим уроком, так как для контроля усвоения ЗУН учащихся я провела следующие работы: математический диктант, загадки, задачи на смекалку.

Место данного урока соответствует по программе и плану. Тип урока – урок объяснения новой темы. Цель: научить детей различным способам деления суммы на число, каждое слагаемое которой делится на это число.

Мне кажется, что эта цель достигнута. На уроке я использовала элементы народной педагогики. Использовала метод беседы, поисковый метод (сказка), наглядно-иллюстративный метод, ТСО.

Все этапы урока взаимосвязаны и работают на главный этап.

Дидактические материалы, ТСО я выбрала в соответствии с темой. На этапе закрепления новой темы я включила задачу с графическим изображением.


Автор: Хертек Аяна Борисовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное конспект урока Баранчикова Елена Александровна 30 Мар 2015
разное конспект урока Хертек Аяна Борисовна 30 Мар 2015
разное Конспект урока Ашуркова Юлия Леонидовна 31 Мар 2015
разное Конспект урока Ашуркова Юлия Леонидовна 31 Мар 2015
разное конспект урока Угроватова Надежда Петровна 31 Мар 2015
разное конспект урока Привалова Маргарита Алексеевна 6 Апр 2015
разное конспект урока Привалова Маргарита Алексеевна 6 Апр 2015
разное конспект урока Кутуева Ильсеяр Накиповна 31 Мар 2015
Конспект урока Авдонькина Ирина Анатольевна 21 Мар 2017
Конспект урока Федченко Татьяна Яковлевна 9 Мая 2017
документ Конспект урока: Класс Насекомые (7 класс) Конспект урока Сидоренко Ирина Александровна 21 Мар 2015
разное Конспект открытого урока. Шибина Надежда Евгеньевна 20 Мар 2015
разное Конспект урока (с презентацией) Садриева Наиля Рашитовна 20 Мар 2015
разное План конспект урока Калашникова Наталья Владимировна 21 Мар 2015
разное Конспект урока по технологии. Дах Екатерина Николаевна 21 Мар 2015
разное Конспект урока по технологии Лешина Вера Васильевна 21 Мар 2015
разное Конспект урока по технологии Лешина Вера Васильевна 21 Мар 2015
разное плавание конспект урока луцка 21 Мар 2015
разное конспект урока обучения грамоте Деньгина Наталья Владимировна 30 Мар 2015
разное конспект урока кинематограф Морева Мария Николаевна 21 Мар 2015
разное Конспект урока по математике. Николаева Елена Владимировна 30 Мар 2015
разное Конспект урока математики Цориева Залина Казбековна 30 Мар 2015
разное конспект урока 1 класс Бачаев Игорь Борисович 30 Мар 2015
разное конспект урока 2 класс Бачаев Игорь Борисович 30 Мар 2015
разное Конспект урока. Ковшарева Анна Макаровна 31 Мар 2015
разное конспект урока Морозова Анна Васильевна 31 Мар 2015
разное конспект урока Морозова Анна Васильевна 31 Мар 2015
разное Конспект урока Яковлева Татьяна Сергеевна 1 Апр 2015
разное План-конспект урока Петрова Анна Анатольевна 1 Апр 2015
разное Конспект открытого урока Кобякова Груния Степановна 7 Апр 2015
разное Конспект открытого урока Кобякова Груния Степановна 7 Апр 2015
разное план-конспект урока Мартынычева Надежда Ивановна 4 Мая 2015
разное конспект урока литературного чтения Калужина Оксана Вячеславовна 7 Июн 2015
разное конспект урока по математике Ананьева Нина Сергеевна 1 Сен 2015
разное конспект урока по математике Ананьева Нина Сергеевна 1 Сен 2015
разное Конспект открытого урока Романова Наталья Ивановна 7 Фев 2016
презентация, документ План-конспект урока технологии Тема урока: Роспись пасхальных яиц. План-конспект урока технологии Матвиенко Анастасия Игоревна 31 Мар 2015
документ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА . Тема урока «Делимость чисел» Шадыева Гулшевер Абляевна 21 Мар 2015
документ Конспект урока обобщающего урока по теме Грибы Рымарчук Оксана Васильевна 21 Мар 2015
документ Конспект урока обобщающего урока по теме Грибы Рымарчук Оксана Васильевна 21 Мар 2015