Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

шинчилел ажылы Дайынчы огбелер

Скачать
41.19 КБ, 296956.docx Автор: Cанчай Чочагай Сатовна, 20 Мар 2015

Ажылдын сорулгазы:

o Огбелерим тоогузун салгал аайы-биле шинчилеп ооренири

o Келир уеде бодумнун салгалынга артырып кадагалаары

Ажылдын сорулгазын чедип аарда кылып чорудар ажылдар (задачи):

o Торел-болуктун ыяжын чуруп тургузары;

o Торел-болукту салгалдарга чарып шинчилеп ооренири;

o Огбелернин ыдык чанчыл-сагылгаларын ооренири

Ажылды кылып тура кол даянган шинчилел ажылдары:

Ажылды колдуунда улуг кырган-ачалардан аас дамчыштыр дыннап, чыып чорудуп келген. База ол ышкаш школа музейинин материалы доклад Донгак Чейнеш «Моя родословная», 1999ч.

Тоогу билбеске тоорээр, торел билбеске турээр, соолунде барып донгур кок Буга бооп торуттунер дижир. Бистин ог-буледе чаа салгалдар немежип, торел-болуктун саны озуп орар-даа болза, УК торел-болуктун дазыл-дамырын билбес чоруувус, ук ажылды шинчилеп кылырынче бисти албадап, огбелеривистин тоогузун ооренири негеттинип келген(актуальность).

Шинчилел ажылынын тургузуу (структура):

Ажыл киирилдеден, уш эгеден, туннелден тургустунган.


Автор: Cанчай Чочагай Сатовна
Похожие материалы