Именная страница
Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Проект урока по бурятскому языку "Хурамхаан нютаг уринабди"

Хэшээлэй темэ:Хурамхаан нютаг уринабди

Хэшээлэй түхэл: проектнэ, комбинированна

Онол арга: бэдэрэлгын, шэнжэлгын (поисковый, исследовательский)

Хэшээлэй зорилго: Элдэб янзын литературна источнигуудһаа һурагшадай эрдэм мэдэсэеэ гүнзэгырүүлхэдэ ажал хүдэлмэри хэхэдэ таатай условинуудые бэлэдхэхэ.Шудалһан эрдэм мэдэсэеэ практика дээрэ нэбтэрүүлжэ һургаха.(Создать условия для самостоятельного приобретения знаний из разных источников. Учить применять полученные знания на практике).

Хэшээлэй бодолго:

 • Һургалгын: проект тухай ойлсосо үгэхэ,проект зохёожо Һургаха, проектнын бүтэхэ шатануудтай танилсуулха, ажалай үрэ гаргажа Һургаха. Тоонто нютаг тухай мэдэсэ үргэлжэлүүлхэ (раскрыть понятие «проект», познакомить с этапами работы над проектом, учить создавать практически значимый продукт и представлять его публике и анализировать выполненную работу).
 • Хүгжөөлгын:үхибүүдэй аман ба бэшэмэл хэлэ хүгжөөхэ, сэгнэлтэ үгэжэ һураха, творческо бэлиг шадабари хурсадхаха (развивать устную и письменную речь, умение оценивать, рецензировать, развивать творческие способности).
 • Хүмүүжүүлгын: воспитывать любовь к родному краю, выявить роль школьников в развитии туризма в родном крае. Развивать чувство ответственности за порученное дело.
 • Хэрэгсэлнүүд: ажалай дэбтэр, мультимедиа презентаци, текстнүүдэй жэшээ.

  Хэшээлэй шатанууд:

  1. Эмхидхэлэй үе

  2. Гол шухала мэдэлгэ (проект тухай хөөрэлдөөн)

  3. Темэ элирүүлэлгын шата

  4. Проект зохёохын шатануудтай танилсалга

  5. Словарна ажал.

  6. Индивидуальная ажал

  7. Бүлэгүүдээр ажал. Технологическэ картанууд дээрэ ажал.

  8. Ажалай сэгнэлтэ. Рецензи.

  9. Проект сэгнэлтын тэмдэг элирүүлгэ.

  10. Проектын паспорт зохёохын дурадхалга

  11. Хэшээлэй дүн гаргалга. Гэрэй даабари.

  12. Һурагшадай сэгнэлтэ.

  Хэшээлэй ябаса:

  1. Эмхидхэлэй үе. Хэшээлэй зорилготой танилсалга. Мүнөөдэрэй хэшээл дээрэ хайшан гэжэ проект зохёохо ёһотойб гэжэ һурахабди.

  2. Гол шухала мэдэлгэ. Проект тухай хөөрэлдөө эмхидхэлгэ.

  1. Проект гэжэ үгын удха юун гэжэ ойлгонот?

  2. Проект гээшые юундэ хэрэглэдэг бэ?

  3. Проект юундэ хэрэгтэйб?

  (Гэр байшан барихадаа, хубсаһа хунар оёходоо, машина самолет бүтээхэдээ проект зохёонобди. Гадна социальна, законопроект, телевизионно проект гэхэ мэтэ бии. Проект – конкретный замысел о желаемом будущем, т.е представление того, что будет. Харин буряадаар хэлэхэдэ – хараа түсэб болоно).

  3. Темэ элирүүлэлгын шата:

  Ямар темэнүүдээр проект – хараа түсэб зохёожо болохоб? (Буряад орон, законы жизни нашего класса, игра и т.д.) Мүнөө үе сагта манай орондо, тэрээнэй тоодо Хурамхаан нютагтамнай аяншалгын гол шухала зорилгонууд бэелүүлэгдэнэб? (В Бурятии развитие туризма – туристко-рекреационного комплекса, развитие туристкой индустрии (гостиницы, сервисное обслуживание и т.д.) Тиимэһээ бидэ үндэһэн буряад хэлэн дээрээ Хурамхаан нютаг уринабди гэжэ темээр проект зохёожо эхилхэбди. Энэ проектнай гурба дүрбэн хэшээлэй хугасаа соо бүтээгдэжэ, хүдэлмэриин үрэ болохо ёһотой.

  4. Проект зохёохын шатануудтай танилсалга:

  Энэ проектнай иимэ шатануудһаа бүридэхэ гээшэ:

  1. Установко – заабари үгтэхэ шата.

  2. Бэлэдхэлгын шата.

  3. Проект хамгаалгын шата

  4. Рефлексия – бэеэ сэгнэлгэ, тобшолол гаргалгын шата.

  Мүнөө энэ хэшээл дээрэ 1-дэхи шатаар ажаллахабди. Удаадахи хэшээлнүүд дээрэ нүгөө шатануудые бэелүүлхэбди. 2-дохи шатада өөһэдөө ажаллажа, материалнуудые суглуулжа, дүнгүүдые гаргахабди. 3-4 шатануудта проектнүүдээ хамагаалжа, хүдэлмэриин ажалай үрэ

  гаргахабди. Энэ проект ямар зорилготойгоор зохёонобибди? Танай һанамжанууд? (Привлечь туристов, сделать рекламу). Таанад энэ проект хожодоо юундэ һураха болоно гээшээбта? (өөһэдөө информации оложо һураха, социологическа опрос хэжэ һураха, өөрынгөө һанамжа хэлэжэ һураха, хэһэн ажалаараа үрэ дүнгүүдые гаргажа һураха).

  5. Словарна ажал

  1. Тоонто нютаг – малая родина

  2. Үзэсхэлэнтэ байгаали – красивая природа

  3. Гоё газар – красивая местность

  4. Нютагтаа уринабди – приглашаем

  5. Yндэр хада ууланууд – высокие горы

  6. Тунгалаг уһатай гол горход, тала дайда, ой тайга, аршаан булагууд, сууда гараһан хүнүүд, дуушад, уран зохёолшод, түүхэ, туризм, аяншалга һэргээхэ, түрэл нютаг, хүгжөөхын түлөө, баргажанай булган, өөхэн загаһан,

  6. Индивидуальная работа:

  Рассказ зохёохо «Аяншалагшад, айлшадта түрэл нютаг би юу харуулха »(устный, письменный).

  Рассказ уншуулха.

  Энэ проект зохёохын тула ямар бүлэгүүд боложо хубаарха болонобибди? Нэрлэгты даа.

  7. Бүлэгүүдээр ажал. Технологическэ картанууд дээрэ ажал.

  · Бүлэгүүдтэ хубааралга:Би таанарта иимэ бүлэгүүдтэ хубаархыетнай дурадханаб.

  1. Социологическа бүлэг

  2. Рекламна бүлэг

  3. Экскурсоводой бүлэг

  Мүнөө бүлэгүүдтэ – группануудта хубаржа, зорилгонуудаа элирүүлжэ табихабди.

  Бүлэгүүдтэ хубарна.

 • Бүлэгүүдээр ажал:
 • 1. Социологическа бүлэг –асуудалнуудые зохёохо, анкетировани үнгэргэхэ, информацияа болбосоруулха.

  Анкетын асуудалнууд:

  1. Мүнөө үеын туризм манай орон дотор ямар бэ?

  2. Буряад орондо, тэрэнэй тоодо манай нютагта туризм ямар байха ёһотойб?

  3. Туризм хүгжөөхын түлөө ямар ажал ябуулха хэрэгтэйб?

  2. Рекламна бүлэг– информаци суглуулхада туһа хүргэхэ зонуудые элирүүлхэ, ямар аргаар реклама бүтээхэб гэжэ зүбшэн хэлсэхэ, информаци суглуулха, ажалай үрэ гаргаха.

  3. Экскурсоводой бүлэг – орон нютаг тухайгаа хөөрэхэ текст бэлдэхэ, информаци суглуулха, ажалай үрэ гаргаха.

  · Технологическэ картанууд дээрэ ажал.

  8. Ажалай сэгнэлтэ. Рецензи.

  9. Проект сэгнэлтын тэмдэг элирүүлгэ. Определение критерий оценивания проекта.

  Проект сэгнэлтын тэмдэгүүд:

  1. Асуудалай шухала

  2. Проектын удха шанар

  3. Темэеэ гүйсэд элирүүлгэ, элишэлгэ

  4. Ажалай дүн ямар шанартайб

  10. Проектын паспорт зохёохын дурадхалга

  Проектын ажалай паспорт

  1. Проектын нэрэ

  2. Проектын ударидагша

  3. Зүбшөөл заабари үгэгшэ

  4. Һуралсалай предмет

  5. Проектэдэ дүтын һуралсалай предмедүүд

  6. Һурагшадай наһан

  7. Проект бэлдэһэн бүлэг (фамили нэрэ, класс)

  8. Проектын түхэл

  9. Проектын зорилго

  10. Проектын бодолгонууд

  11. Богони аннотации

  Ажалай паспорт зохёохын эрилтэнүүд:

  1. Ажалай паспорт тусгаар хуудаһан дээрэ хэблэхэ.

  2. Заатагүй дээрэ үгтэһэн түхэл баримталан зохёохо.

  3. Энэ паспортаяа бэлэдхэлгын шатын хэшээлдэ тушааха.

  11. Хэшээлэй дүн гаргалга. Гэрэй даабари.

  12. Һурагшадай сэгнэлтэ.


  Автор: Гармаева Баирма Модосоевна
  Похожие материалы
  Тип Название материала Автор Опубликован
  разное Проект урока по бурятскому языку "Хурамхаан нютаг уринабди" Гармаева Баирма Модосоевна 20 Мар 2015
  документ Разработка урока по бурятскому языку "Эрхэтэнби".5-6 кл. Намжилова Туяна Базаровна 20 Мар 2015
  документ Разработка урока по бурятскому языку Гармаева Гелена Васильевна 20 Мар 2015
  документ разработка открытого урока по бурятскому языку Галсанова Ирина Олеговна 20 Мар 2015
  документ Разработка урока по бурятскому языку Гармаева Гелена Васильевна 20 Мар 2015
  документ Разработка открытого урока по бурятскому языку Цыдыпова Юлия Дылыковна 26 Апр 2015
  документ Открытый урок по бурятскому языку 2 класс по теме "Зима" Сандитова Туяна Будодоржиевна 31 Мар 2015
  презентация Игра "Звездный час" по бурятскому языку Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 20 Мар 2015
  документ "Табан бэлигтэн" Конкурс по бурятскому языку Балданова Баярма Дашиевна 1 Апр 2015
  разное Плакаты по бурятскому языку Ванжилова Лариса Дамбаевна 6 Апр 2015
  презентация, документ план урока по бурятскому языку Гунга Чимитов Гармаева Гелена Васильевна 20 Мар 2015
  презентация, документ разработка урока по бурятскому языку, тема СМИ Олондо мэдээсэл тарааха арганууд 6 класс Гармаева Гелена Васильевна 2 Мар 2016
  документ тест по бурятскому языку Гарматарова Вера Сампиловна 20 Мар 2015
  документ Интегрированный урок по бурятскому языку Галсанова Ирина Олеговна 20 Мар 2015
  документ Контрольная работа по бурятскому языку Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 20 Мар 2015
  документ Контрольная работа по бурятскому языку Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 20 Мар 2015
  презентация, документ Тесты по бурятскому языку Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 20 Мар 2015
  презентация Тест по бурятскому языку Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 20 Мар 2015
  разное Проект урока по русскому языку тема "Закрепление знаний о частях речи" Лисина Наталья Владимировна 31 Мар 2015
  разное Проект урока по русскому языку "ЧТО ТАКОЕ ОБРАЩЕНИЕ" ( 2 класс УМК "Перспективная начальная школа") с УУД Попкова Татьяна Вениаминовна 31 Мар 2015
  документ Проект урока во 2 классе по английскому языку по теме "Спортивные игры" Миннекаева Миляуша Марселевна 21 Мар 2015
  документ Проект урока по русскому языку по теме: "Местоимение" Жигала Светлана Ивановна 1 Апр 2015
  презентация, документ Проект урока по русскому языку в 4-ом классе по теме "Словообразование глаголов" Шелтукова Татьяна Борисовна 4 Апр 2015
  презентация, документ Проект урока по русскому языку в 4-ом классе по теме "Способы образования наречий" Шелтукова Татьяна Борисовна 4 Апр 2015
  документ открытый урок по бурятскому языку на тему «Юрын ба тусхайта юумэнэй нэрэнүүд» Бадмацыренова Цырендолгор Бадмаевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по бурятскому языку как государственному 8-9 классы Дашиева Саяна Николаевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по бурятскому языку для 5 класса Бубеева Марина Викторовна 20 Мар 2015
  документ Тематическое планирование по бурятскому языку 6-7 Гармаева Гелена Васильевна 20 Мар 2015
  документ Административная контрольная работа по бурятскому языку за 3 четверть 2 класс Афанасьева Елена Анатольевна 19 Мар 2016
  документ Рабочие программы по бурятскому языку Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Цыдыпова Туяна Цырендоржиевна 2 Апр 2016
  документ Проект урока по русском у языку для 9 класса "Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным" Дворниченко Екатерина Николаевна 20 Мар 2015
  документ Проект урока по русскому языку 4 класс УМК "Гармония" (ФГОС) Носкова Татьяна Леонидовна 6 Дек 2015
  документ Проект урока по русскому языку в 4 классе на тему " Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения." Киотова Надежда Вениаминовна 31 Мар 2015
  документ Проект урока мастера по русскому языку в 4 классе " Правописание безударных окончаний глаголов" Полюшина Светлана Федоровна 31 Мар 2015
  презентация, документ Проект урока по русскому языку "Обобщение знаний об имени прилагательном"2 класс Голубева Светлана Владимировна 4 Апр 2015
  презентация, документ Проект урока развивающего обучения по русскому языку "Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей" 2 класс Кузьмина Наталья Николаевна 7 Июл 2015
  разное Проект урока по биологии "Плесневые грибы" Манышева Аржана Владимировна 21 Мар 2015
  разное Урок-проект по русскому языку по теме "Не с прилагательными" Чепурнова Инна Валерьевна 1 Апр 2015
  документ Технология обучения чтению бурятскому языку как второму Галсанова Алена Александровна 21 Мар 2015
  документ Проект по английскому языку "Веселое Рождество" Васильева Мария Юрьевна 20 Ноя 2015