Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

"Элезинниг Эрзин-Тестин эткир уннуг ыраажызы" Данмаа Вячеслав Лопсанович

Скачать
412 КБ, 310459.doc Автор: Седи Снежана Степановна, 20 Мар 2015

Министерство образования и науки РТ

МБОУ СОШ с. Бай-Даг Эрзинского кожууна

Доклад:

«Хоомей- тыва чоннун сагыш-сеткили»

Выполнили: СедиС.С., Оюн Ч.С.

Воспитатели пришкольного интерната

МБОУ СОШ с. Бай-Даг

Эрзинского кожууна.

2013 чыл.

Чырык черге тыва эрнин

Сыгыт-биле торуттунер

Салымынын чаяалгазы-

Чараш уян хоомей, сыгыт…

Александр Даржай

Хоомей- тыва чоннун бурун шагдан ырлап келген кайгамчык онзагай талалыг уран-чуулу –дур.

Малчын тываларнын ажылы черле бир янзы онзагай байдалдыг. Хой чус чылдар дургузунда кижилер ажылынга чугле чепсек херекселдерни эвес, чамдык ритмнерни ажыглап чораан, хой-даа кадарып чорда, аъттыг тутсуп орда, кидис салып, хом –даа эттеп турда, олар дынналыр, олар хогжум херекселдерин ойнаарга, хамнаашкын уезинде база дынналып кээр. Хоомейнин янзы буру аргаларын азы кандыг - бир медээлерни ажыглап бот - боттарындан ырак эвес даглар одагларында малын кадарып чоруур кижилер аразында ыры, хоомей - биле «чугаалажып», кандыг бир медээни дамчыдып болур турган.

«Хоомей узун орукту чыыра тыртып, аъттыг эрнин сеткил-сагыжын чазап чоруур» - деп орус эртемден оске соок кижи Б.И. Татаринцев безин демдеглээн.

Хоомей –сыгыт-тааланчыг аялга. Амгы уеде оон кижинин организминге эм-дом болур, арыглаар шынарлары база илереттинип турарын чон чугаалажып турар.

Оске черге чорааш, торээн чуртун сактып, чогаалчы Владимир Серен-оолга мындыг одуруглар торуттунген: «Хогжум долган Венанын хоонунде хоомей биле сыгыт четпес, харааданчыын…». Тыва кижи каяа-даа чораанда, сыгыт-хоомейинден салдынмас, ону дыннаксай бээр дээрзи бадыткаттынып турар.

Шак ындыгларнын бирээзинге энерелдиг Эрзин-Тестин эткир уннуг хоомейжизи – дески салым - чаяанныг артизивис Станислав Лопсанович Данмаа хамааржыр. Ол тыва чоннун хоомей-сыгыдын делегейге алдаржыдып, мурнуу ортулук Тайваньдан эгелээш, Америка, Канада, Австрия, Бельгия,Моол дээш четпээн чери чок.

Данмаа Станислав Лопсанович
«Тыва» ансамблинин ундезилекчизи ,

хоочун хоомейжизи.
1959 чылда Бай-Даг сумузунга хой ажы-толдуг ог- буленин дун оглу бооп торуттунген. Ог-булелиг,
1 оолдуг, 2 кыстыг.хой ажы-толдуг ог-

Оон сыгыртыр, хоомейлээр чаяалгазы ада-иезинден дамчып келген. Авазы Ак-кыс Сотпаевна сыгыртыр, дошпулуур ойнаар чораан. Шаанда феодалдыг Тывага херээжен кижинин хоомей сыгыт кууседири хоруглуг турганындан, оон ачазы шывыктап тургаш сыгыртырын соксаткан. Ынчалза-даа ол будуу ээн черлерге чажырып сыгыртыр турган. Ажыл соонда кежээлерде ургулчу-ле уругларын долгандыр олуртупкаш, оскен торээн черин алгап, ада-иезин мактап дошпулуурлап ырлап, дембилдейлеп бээр, а ачазы Лопсан Оюнович каргыраалаар чораан. Ынчангаш Станислав Лопсанович 10 хар ажып чорааш-ла сыгыртып эгелээн. Школачы уелеринде школанын болгаш кожууннун корулделеринге киржип эгелээш, шеригден келгеш, сумуга «Тарлашкын» деп ансамбльдин удуртукчузу болгаш ыраажызы апарган. «Тарлашкын» кожууннун иштинге эн-не шыырак ансамбль турган.
Артист оолдун чурээн аныяк кыс Тамара Карловна туда берген. 1980 чылда аныяктар «Чаа –Орук» совхозтун Хову-Хоорай деп черге ак оон оглээш, совхозунун кодан малын хулээп алган. Ынчалза-даа мал ажылы оон сонуургалын оттурбайн барган.
1985 чылда аныяк оол амыдыралдын чалгыы-биле республика найысылалынга чеде бергеш, сураглыг «Саян» ансамбилинче артистке тааржыр , салым-чаяанныг кижилерни шилип турда, бугу тала-биле шылгалданы эрткеш, артист бооп кирип алган. Оон ыдыктыг кузели сураг -чарлыг уран- чуул училищезинче кирип алыр кузели улам хайныккан. Ыраажы, хоомейжи, хомусчу, сыгытчы оолду уран-чуул училищези кузелдии-биле хулээп алган.
Студент оолду уран -чуул эртемнеринин кандидады, РТ-нин культуразынын алдарлыг ажылдакчызы, делегейнин «Хоомей»товунун директору Зоя Кыргысовна Кыргыс «Тыва» деп хоомей , сыгыт ансамбилин тургускаш, оон бедик талантылыын унелеп коргеш киирип алган. Ынчалдыр-ла оон республика иштинден эрткеш даштыкы чурттарже далай кежилдир хоомей сыгыды чангыланып чоруй барган.

Шаанда Саян дагларын ашпайн чугле Улуг- Хемнин ол-бо талаларынга чангыланып чораан тываларнын игил, бызаанчызынын унун бугу делегейге кутулдуруп чоруур акывыс – энерелдиг Эрзин – Тестин эткир уннуг хоомейжизи Станислав Лопсановичиге Бай-Даг суурнун бугу чону чоргаарланып чоруур.
Ынчангаш докладымны мындыг одуруглар – биле доозар-дыр мен.
Уран чуулге хандыкшылын
Улам бедик сайзырааштын,
Хенче чаштан ыры-шоорга
кедергей-ле бердинген сен.
Ковей чылда сценага
Хоомейлеп ырлаанынар
Анаа халас эрте бербээн
Алдар атты соннеп берген.

Ажыглаан литература:

 • «Каргыраа-хоомей» З.К. Кыргыс, 2008ч.
 • «Шын» солун, 2008ч.
 • «Чыргал-оол: жизнь и творчество» З.К. Казанцева, 2003ч.
 • « КультураТувы» журнал, 2008ч.
 • «Кежик – чолдуг Кежиктиг» Бригад Дупчур, 2007ч.

 • Автор: Седи Снежана Степановна
  Похожие материалы
  Тип Название материала Автор Опубликован
  документ "Элезинниг Эрзин-Тестин эткир уннуг ыраажызы" Данмаа Вячеслав Лопсанович Седи Снежана Степановна 20 Мар 2015
  видео проект "Растения" Шибанов Вячеслав Александрович 6 Апр 2015
  разное Презентация "Движение - жизнь" Гвоздев Вячеслав Викторович 8 Апр 2015
  видео Презентация музея "Первогвардейцы - танкисты" Корпачёв Вячеслав Викторович 7 Июл 2015
  аудио "Нэнси" "Дым сигарет с ментолом" Корпачёв Вячеслав Викторович 31 Мар 2015
  аудио Группа "Кармэн" песня "Мексиканская любовь" Корпачёв Вячеслав Викторович 31 Мар 2015
  аудио Группа "Кармэн" песня "Париж" Корпачёв Вячеслав Викторович 31 Мар 2015
  аудио Группа "Комиссар" "Ты уйдёшь" Корпачёв Вячеслав Викторович 31 Мар 2015
  документ Консультация "Чужие деньги" Свириденко Вячеслав Иванович 20 Мар 2015
  документ О стихотворении Н. Заболоцкого "Голос в телефоне" Корпачёв Вячеслав Викторович 20 Мар 2015
  документ проект "Моя Победа" Артаев Вячеслав Сергеевич 20 Мар 2015
  документ Тренинговое занятие для родителей "Повышение самоуважения детей" Плеханов Вячеслав Юрьевич 20 Мар 2015
  документ Тренинговое занятие "Роль релаксации в профилактике стресса" Плеханов Вячеслав Юрьевич 20 Мар 2015
  документ Эссе "Моя школа" Корпачёв Вячеслав Викторович 20 Мар 2015
  презентация Презентация "Реформы Петра I" Свириденко Вячеслав Иванович 20 Мар 2015
  презентация Презентация"Гражданское воспитание детей" Свириденко Вячеслав Иванович 20 Мар 2015
  документ Практикум с педагогами "Путешествие в мир звуков" Кузнецов Вячеслав Валерьевич 20 Мар 2015
  документ Календарно-тематическое планирование курса "Я - Гражданин" Корпачёв Вячеслав Викторович 20 Мар 2015
  документ Конкурс "Песенный марафон" Кузнецов Вячеслав Валерьевич 20 Мар 2015
  документ Учебный курс "Композиция не для гениев". Вячеслав Михайлович Макаров 21 Мар 2015
  документ Семинар "Современный урок, какой он?" Маркин Вячеслав Ефимович 21 Мар 2015
  документ сценарий "Война опалившая детство" Колчанов Вячеслав Васильевич 21 Мар 2015
  документ рабочая программа внеурочной деятельности "Волейбол" Донгак Вячеслав Борисович 21 Мар 2015
  документ "В здоровом теле - здоровый дух". Свириденко Вячеслав Иванович 21 Мар 2015
  документ Методическая разработка "Национальные тувинские игры" Донгак Вячеслав Борисович 21 Мар 2015
  документ методическая разработка "Ориентирование на местности" Донгак Вячеслав Борисович 21 Мар 2015
  документ Тестовая проверочная работа "Силы в природе" Асессоров Вячеслав Владимиович 21 Мар 2015
  презентация презентация "История возникновения Олимпийских игр" Золотько Вячеслав Юрьевич 21 Мар 2015
  презентация "Физическая культура" Золотько Вячеслав Юрьевич 21 Мар 2015
  документ "Волейбол" Золотько Вячеслав Юрьевич 21 Мар 2015
  презентация "Волейбол" Золотько Вячеслав Юрьевич 21 Мар 2015
  документ Беседа "Советы начинающему туристу" Гвоздев Вячеслав Викторович 21 Мар 2015
  документ Спортивное мероприятие "Спорт против наркотиков" Левонисов Вячеслав Витальевич 21 Мар 2015
  презентация Презентация "Организация Объединённых Наций" Корпачёв Вячеслав Викторович 21 Мар 2015
  презентация Брейн-ринг "История Государства Российского" Корпачёв Вячеслав Викторович 21 Мар 2015
  аудио Дж. Верди "Набукко" Корпачёв Вячеслав Викторович 31 Мар 2015
  документ Урок "Численность и воспроизводство населения" (10 класс) Невротов Вячеслав Валерьевич 31 Мар 2015
  документ Описание музея "Первогвардейцы-танкисты" Корпачёв Вячеслав Викторович 1 Апр 2015
  разное методическая разработка внеклассного мероприятия - "Олимпийские старты" Ромашкин Вячеслав Викторович 4 Апр 2015
  документ Формы работы музея "Военный мундир России" Корпачёв Вячеслав Викторович 7 Дек 2015