Именная страница
Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

методические рекомендации "Чогаадыг бижиириниң аргалары" Чогаадыгнын хевирлери

Скачать
63.5 КБ, 320663.doc Автор: Ондар Ангелина Борисовна, 20 Мар 2015

Чогаадыг бижиириниң аргалары.

( методиктиг суме)

Үстүкү класстарга чогаадыг бижилгези - өөреникчинин бердинген темага бодалдарынын чедимчелиг, утка талазы-биле дес-дараалашкак, системалыг болурун негээр бижимел ажылдарнын кол хевири болур.

Тыва чогаал кичээлдеринде устуку класстарга шактарнын эвээжинден, кызырлып турарындан янзы-буру хевирлерлиг чогаадыгларнын теориязын ьолгаш практика кырынга ооредири шуут болдунмайн турар. Ынчангаш оореникчилернин хой нуурузу чогаадыгларны бижип шыдавайн бергедежип турарлар. 5-8 класстарга чугаа сайзырадылгазынын кичээлдеринден шингээдип алган чанчылдарын, билиглерин 9-11 класстарга быжыглаар болгаш системажыдар ужурлуг. А чамдык башкыларнын чугаа сайзырадылгазынын кичээлдеринче улуг кичээнгей салбайн турары оореникчилернин устуку класстарга баргаш, чогаадыг бижип шыдавайн, бергедежир байдалга база чедирип турар.

Устуку класстын оореникчилери чогаадыгларнын планын, тезизин, конспектизин, композициязын тургузуп шыдаар, бот – тускайлан боданып шыдаар база тус-тузунда чогаадыгларны жанрлар аайы-биле онзагайларын ылгап шыдаар турар ужурлуг.

Бо айтырыгга хамаарыштыр М.В. Бавуу-Сюрюннун « Чогаадыгга канчаар белеткенирил?», Менги Ооржактын « Чогаадыгны канчаар бижиирил?» деп номнары бар. Баштайгы жаылда ТКУ-нун тыва дыл салбырынче дужаарда чогаадыгны канчаар бижиирин, демдектерни салырынын чурумун база чижек чогаадыгларны берген. М.Ооржактын ажылы чогаадыгларнын хевирлерин бергеш, анаа чижектерни берип турары-биле онзагай, солун.

Д.Х.Ооржактын « 5-6 класстарга харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы» деп номунда чугаанын стильдерин болгаш тодаргай темалыг чогаадыглар-биле ажылдаарын чедимчелиг берип турар.

Чижээ:

1) Бодунун амыдыралынын дугайында чогаадыглар.

2) Эт-херексел болгаш оске-даа чувелер дугайында чогаадыглар.

3) Дириг амытанннар дугайында чогаадыглар

Чугаанын янзыларын берип турары ажыктыг, солун.

1) Тоожуушкун

2) Угаап боданыышкын.

3) Чурумал, оон хевирлери.

а) Чувенин турар черинин чурумалы.

б) Долгандыр турар хурээлел.

Сураглыг литература башкызы С. Н. Ильиннин « Как держать экзамен по литературе?» деп номунда чогаадыгны бижип турар оореникчилерни болуктеп турар:

« Плановики» - план езугаар чогаадыгны бижиирлер.

« Живописцы» - чурумалдыг чогаадыг бижииринге ынактар.

« Поточники» - дургаар бижип чоруй баар, иштики логиканы ала-чайгаар тып алырлар.

« Цитатники» - чогаадыгны цитаталардан тургузуп алыр, бодунун бодалдарын немеп турарлар.

« Блочники» - улуг блоктарны дужуруп бижээш, оон ону чангыс улуг будун чуул кылдыр тургузуп турарлар.

« Золотоискатели» - бодунун эн кол бодалын (эвээш азы хой) тыпкыже чедир хойну бижиирлер.

« Спринтеры» - узадыр бижииринге хонну чоктар, кыска болгаш чедимчелиг кылдыр бижиир. Олар хемчээл чедир бижип шыдавастар.

« Компиляторы» - оскелернин ажылындан дурген болгаш белени-биле бодунун чогаадыын тургузуп алырлар.

Чогаадыгнын хевирлери

1) Академиктиг.

2) Чогаадыг- угаап боданыышкын. Чуге? деп айтырыгга харыылаар.

3) Чогаадыг- чурумал. Кандыг? деп айтырыгга харыылаар.

4) Чогаадыг-демдеглел.

5) Чогаадыг- тоожулал. Чуу болганыл? деп айтырыгга харыылаар.

Чогаадыгнын темаларынын хевирлери.

1) Литературлуг тема.

2) Публицистиг тема.

3) Хостуг тема

4) Чогаалдын кандыг-бир чангыс талазын азы маадыр дугайында чорулдээлиг айтырыглар сайгарылгазы.

Сайгарылганын хевири-биле чогаадыгларнын хевирлери:

1) Чогаалдын бодунун азы овур-хевирлерни авторларнын дугайында деннелге анализи домей болгаш ылгалдыг чуулдери.

Чогаадыгларнын жанрлары болгаш онзагайлары.

Онзагайы – теманы шилип алганы, чогаадыгга материалдарны ажыглаан онзагайы, маадырларга, болуушкуннарга авторнун хамаарылгазы.

Кол принциптери – чуруп турар чуул (предмет), чуруур аргазы, сорулгазы.

Жанрны тургузуп турар кол чуулдер:

а) Чогаалдын кол утказы (тематика, чорулдээлиг айтырыглар)

б) Чорулдээнин характери болгаш сюжетте оон сайзыралы.

в) тоожуушкуннун хевирлери, чурумал, овур-хевирлернин системазы, тус-тус маадырлар.

г) Чуруурунун аргазы

д) Чуруп турар чуулге авторнун хамаарылгазы.

е) стили

ж) чогаадыгнын авторнун сагыш-сеткил байдалы.

Аналитиктиг вариантылар: улуг эвес литература- критиктиг чуул, аннотация, кыска рецензия, трактат хевирлиг угаап боданыышкын, литературлуг сайгарылга.

Публицистиг чогаадыглар: чечен чугаа, репортаж, демдеглел, сактыышкын, литературлуг аян-чорук,орук демдеглели.


Автор: Ондар Ангелина Борисовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ методические рекомендации "Чогаадыг бижиириниң аргалары" Чогаадыгнын хевирлери Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
разное Методические рекомендации "Основы видеорепортажа" Литвинова Елена Анатольевна 28 Апр 2015
документ Открытый урок по изо: "Тыва угулза хээлернин тускай хевирлери" /на родном "тувинском" языке/ Хертек Анай-Хаак Викторовна 6 Июл 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ игра "Весёлые звуки" (методические рекомендации) третьякова сусанна вячеславовна 20 Мар 2015
презентация Презентация "Методические рекомендации педагогам" Власова Елена Владимировна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Уроки громкого чтения" Славова Оксана Вячеславовна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Технология развития критического мышления" Кузьмина Анна Александровна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации по УД "Философия" Лариков Владимир Николаевич 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Школа молодого учителя" Байгазинова Алма Магауяновна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации"Развитие интеллектуальных способностей" Непомнящая Татьяна Михайловна 20 Мар 2015
разное Методические рекомендации для выполнения практических работ по дисциплине "Экономика отрасли" Алексеева Наталья Владимировна 20 Мар 2015
разное Методические рекомендации "Начальное обучение игре на фортепиано детей старшего возраста" Коляда Елена Владимировна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Настоящее воспитание" Скутина Вера Михайловна 20 Мар 2015
документ Методические рекомендации по дисциплине : "Электроснабжение" Колесникова Любовь Юрьевна 20 Мар 2015
презентация Методические рекомендации "Безопасный поиск в Интернете" Гамаюнова Алла Анатольевна 20 Мар 2015
разное Методические рекомендации "Использование документ камеры на уроках математики" Непомнящая Татьяна Михайловна 21 Мар 2015
разное Методические рекомендации "Использование документ камеры на уроках математики" Непомнящая Татьяна Михайловна 21 Мар 2015
презентация Презентация "Методические рекомендации по созданию буклета" Морозова Надежда Степановна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Решение задач по генетике" Луцкая Наталья Владимировна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Смотр-конкурс учебных кабинетов" Бобырь Наталья Владимировна 21 Мар 2015
документ "Растем в делах". Методические рекомендации Смирнова Оксана Николаевна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Экологизация школьных программ по биологии" Гашкова Елена Николаевна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации по теме "Полярная система координат" Федотова Надежда Евгеньевна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации к уроку"Особенности рельефа России" Фефилова Елена Викторовна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Работа над спектаклем" Корягина Нина Андреевна 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Коллективное творческое дело" Салова Елена Викторовна 21 Мар 2015
разное УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ" Рыжиков Сергей Николаевич 21 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Художественное творчество дошкольника" Васильевых Ирина Леонтьевна 30 Мар 2015
документ Методические рекомендации для воспитателей "Книжный уголок" Архипова Олеся Юрьевна 30 Мар 2015
документ Методические разработки "Рекомендации для родителей будущих первоклассников" Корчагина Юлия Васильевна 30 Мар 2015
разное Методические рекомендации:"Урок в системе развивающего обучения" Кузьмина Ирина Владимировна 30 Мар 2015
разное Методические рекомендации:"Урок в системе развивающего обучения" Кузьмина Ирина Владимировна 30 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Подвижные игры и упражнения" Исакова Валентина Михайловна 30 Мар 2015
документ Методические рекомендации к теме "Логика" Кудряшова Елена Николаевна 30 Мар 2015
документ "Как хорошо уметь читать". Методические рекомендации. Киселёва Наталья Владимировна 30 Мар 2015
документ Методические рекомендации "Олимпийское образование дошкольников" Валк Елена Геннадьевна 30 Мар 2015
разное Методические материалы "Рекомендации по работе с воспитанниками с ЗПР старшего дошкольного возраста" Смолякова Инна Викторовна 31 Мар 2015
разное Методические рекомендации "Формы и методы работы со сказкой в рамках арт - терапии" Кислякова Ольга Юрьевна 31 Мар 2015
документ "Прививаем детям основы правового сознания" (методические рекомендации) Гореликова Людмила Владимировна 31 Мар 2015