Главная / Старшие классы / Литература

Е.Д. Танова

Скачать
36.5 КБ, 392310.doc Автор: Дандаа Тайгана Владимировна, 20 Мар 2015

1-ги рубрика:

1939 чылдың март 27-де Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа суурунга бөдүүн арат өг-бүлеге төрүттүнген. Суг-Аксы, Кызыл-Тайга эге школазынга өөренип чоруун. Кызылдың 2 дугаар ортумак школазын дооскан. Абаканның, Кызылдың башкы институттарын, Москваның Ломоносов аттыг күрүне университедин дооскан.

Күш-ажылчы чуртталгазын Туранның 2 дугаар ортумак школазынга эгелээн. «Тываның аныяктары» солунунга, күрүне комитединге, телевидение, радиога ажылдап чораан.

Чогаал ажылын школачы үелерниде бижип эгелээн. Ооң ажылдары: «Арбас-Ойну мунувуткаш», «Хемчиктиң ыры», «Акым дугайында тоожу», «Иениң салым-хуузу», «Кара-Бай», «Дошкун чылдарның чазы», «Хемчиктиң ыры» дээш оон-даа өске.

Тываның алдарлыг чогаалчызы, төөгү эртемнериниң кандидады, сураглыг журналист, башкы. Тыва чогаалчыларның ийиги салгалының төлээзи, чогаалчы деп уран мергежилди шиңгээдип апкан бирги профессионал херээжен чогаалчы. Тыва журналистика хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирген публицист.

2-ги рубрика:

Койгунак.

Ачам биле агаарлаар дээш,

Алаактыва базыптывыс.

Койгунак бо мурнувустан

Кожаңгырлап ыңай болду.

Хоюп дескен койгунакче

Холум чайып кыйгырдым.

Амдыы койгун тоовады-даа,

Аргазынче шимеш диди.

Кортук чүве койгунчугаш

Хоруй берген олур боор.

Азыралга өөретсимзе,

Адырылбас апаар оң.

Оваа.

Амыдырал оруктары

Артка ыяап сени эккээр,

Аңаа чедир орук уузун,

Артынчак-даа чиик эвес.

Белдер, шаттар эртип чорааш,

Бедик артка үнүп кээр сен,

Орук кыдыы дөлем черде

Оваа сени уткуп алыр.

Аъдыңдан дүш, артынчааң чеш,

Аъжы-чемиң дээжизин чаш,

Агың-көгүң, аъдың хылын

Азып, баглааш чалбарыыр сен,

Оваа улам бедиир кылдыр

Орта даштан немей салып,

Чаңчылывыс үревейн

Сагызыңза аксың кежии.

Арттың кыры бедик черден

Арыг салгын ыраар эвес.

Сеткилиңни сергедир хап,

Сеңээ күштү немеп-даа бээр.

Эртер орууң узун-даа бол,

Эрес сорууң сени кагбас.

Оваадыва мөгейгештиң,

Орууң улап чоруптар сен.

3-ку рубрика:

Тенек хава

Эгерек деп хаважык

Элдепейлиг чаңныг де.

Бопук анаа чыттырбас,

Бо-ла алгаш, ыңай боор.

Ооң-биле ойнап-ойнап,

Ол-ла черге октаптар.

Чуду-кара уруглар дег,

Чурум билбес хаважык.

«Бопук дээрге, бөмбүк эвес,

Мооң-биле ойнавас» деп,

Кырган-авам сөзүн тоовас,

Кыйбың-сыйбың хаважык.

Бора-хөкпеш.

Хөкпеш-хөкпеш маңнаштыг,

Мыжырт-мыжырт домактыг

Хөкпешчигеш кызыл-даван

Быскан харны кырлап чор.

Чудурук дег хензиг бол,

Чуртталгага сундулуг

Бора-хөкпеш эреспейге

Бопуктардан даарап бээйн.

Бопаңнады маңнап чорааш,

Борбак хырнын бортап ал.

Чүгле диистен сестип чор,

Чүдээ кончуг апаар чүве…

Дииспей.

Бир-ле катап кырган-ачам

Бичии дииспей эккеп берген.

«Хөөкүй диистиң аштаанын,

Көрем, уруум, чемгер» дээн.

Диизеге сүттү куткаш,

Дииспейге салып бердим.

Дылчыгажын кызаңнадыр

Дыка таалап ижип алды.

Чараш ала дииспеектиң

Чаптанчыы-ла кончуг чүве.

Бичии када анаа турбас,

Бидиредир халыгылаар.

Өрү шураар, чыда дүжер,

Өгенгилеп, дырбактаныр.

Бөмбүк черле соора көрбес

Бөрбеңнедир часкагылаар.

Үрген шарга кончуг аяар

Үңгеп четкеш, часкай кааптар,

Ужугар шар «дарс-тог» дээрге,

Угаан-кут чок дезивиттер.

4-ку рубрика:

Чечен чугаа

Чиир чуве бе азы чуур чуве бе?

Москва деп ырак черге сургуулдап чораан уугбавыс Сапыына (Соня) Чадаанада чедип келген деп дыгнадыг алгаш, ачам бистин чарыш аъды Доралавысты эзертээш, боду Бедик-Каразынга олурупкаш, Чадаанаже дан бажында-ла хапкан.

Улуг угбавыс Москваже чоруп турда ол кандыг турганын орта билбес турган мен. Оон келзе-ле дыдыраш саргыл баштыг, шилгедек кыс-ла болду. Оортан, бир-ле чечектернии дег, чаагайы кончуг чыт-даа чытталып турар. Идик-хевинин каазы-даа аажок, майыктаажынын ээжээ шиш, черге базарга уттелип чыдып каар. Авам, урде корбээн уруун, олуртур чер-даа тыппаан чуве дег, дувуреп-ле турган.

Угбавыстын эккелген белек-селээ, конфет-чигири-даа эндерик. Буга акым биле менээ бир улуг, ийи бичии ала бомбуктер уштуп бээрге, оларывысты апкаш, уне-ле халышкан бис. Ог устуу талазында даш – аъттар чарыштырар черивиске баргаш, бичи бомбукчугештеривисти чууп, кымнын эн ырак маннаар эвес дээш, чарыштырып-ла турар бис. Оларнын чуглуп маннажыры-даа кончуг. Авам огден унуп келгеш база ийи кызыл-сарыг бомбукчугештер тутсупкаш, оонче дедир кире берди. Демги чымчак, боттары-ла бопуннедир халчып турар бомбукчугештеривиске бодаарга, бо бомбуктернин кадыы-ла кончуг. Ынчалза-даа оон чыдынын чаагай деп чувези кедергей. Оларывысты чыттап, суйбап, чаактарывыска дагый тудуп, оларны чууп, чарыштырарывыстан безин харамнанып тур бис.

- Бо бомбук-ле кижи кагар болза хоржок, башка суг дээр болза, баш чарлып каар боор, харын чарыштырар болза ырак маннаар боор болар. Чарыштырыптаалам – деп, акым чугаалай-дыр.

Мен оомну холдан салыр хоннум чок, чыттап тура, акымнын аайы-биле оон чуупкан бомбуунун соондан чууп чорудуптум. Шынап-ла мангыры аажок. Ол аразында улуг акывыс Чылбак чанывыста бо чеде хонуп келди. Ол алгыра берди:

-Ой, ол канчаарынар ол, ол бомбук эвес, чиир кат-тыр – дээш холунда тудуп алган бомбуун дызырт кылдыр чире хемиргеш, дайнай берди.

Бис чууп чорудупкан бомбуктеривисти тыпкылап алдывыс. Буга оозун дораан-на дызырадыр хемире берди. Мен оомну элээн ур шинчилеп, оон довурай берген быгыннарын ченим-биле чода тудуп, чыттай каап тура ылавыладым:

- Мону чогум чиир чуве бе азы чуур чуве бе бо?

- Чиир, чиир. Ыяавылак деп кат-тыр - дээш, Чылбак каттырпышаан, огже маннапты.

Ол огге баргаш бистин дугайывысты чугаалап турганы ол боор, огде улус чиртиледир каттыржы бердилер.

Бис кызыл-сарыг бомбукчугештеривисти озээнге киир хемирип алдывыс. Ынчан биске ол дег амданныг чуве чок ышкаш сагындырган. Чаагай чыттыг бомбукчугештеривисти чип алгаш, оът аразындан резин бомбукчугештеривисти тыпкылап алдывыс. Буга бомбуун элээн топтап коруп тура чугаалай-дыр:

- Боларны база чиир турган болза але.

-Харын аан – деп, мен база хараадал-биле бомбуумче коруп, ону суйбап тур мен.

Яблоко деп чимисти ынчан бир дугаар четтиргенивис ол ийин.

5-ки рубрика:

Кроссворд

3

2

1

2

3

Узун дургаар:

 • Тыва херээжен уруглар чогаалчызы (Танова);
 • Он (сарыг);
 • Ак чем (сут).
 • Доора дургаар:

 • Иви малдын чиир оъду (чаат);
 • Токкулаан … ышкаш (торга);
 • Шага оюну (кажык).
 • Ребус

  л

  а

  с

  100

  к

  у

  к

  к

  7

  -хол

  а

  жу

  жы


  Автор: Дандаа Тайгана Владимировна
  Похожие материалы
  Тип Название материала Автор Опубликован
  документ Е.Д. Танова Дандаа Тайгана Владимировна 20 Мар 2015
  документ Анализ стихотворения «Вчера еще в глаза глядел..» Танова Айлана Маратовна 20 Мар 2015
  документ КТП музыка 6 класс Критская,Е.Д., Сергеева. Г.П. Филипова Наталья Анатольевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по музыке 7 класс Е.Д. Критская Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  документ Календарно-тематическое планирование по музыке 1 класс. Е.Д. Критская. Рыбалко Ольга Николаевна 30 Мар 2015
  аудио Эбээ5им Винокуров В.Н. тыллара, мел. Ефимова Е.Д. толоруута Ефимова Евдокия Даниловна 31 Мар 2015
  документ Рабочая программа по музыке 2 класс ./ Е.Д. Критская / Демьяненко Лидия Николаевна 21 Апр 2015
  документ Рабочая программа по музыке 3 класс. Критская Е.Д. Хальзова Наталья Николаевна 6 Дек 2015
  документ Рабочая программа по музыке 3 класс. Критская Е.Д. Хальзова Наталья Николаевна 6 Дек 2015
  документ Рабочая программа по музыке 3 класс. Критская Е.Д. Хальзова Наталья Николаевна 6 Дек 2015
  документ Анализ работы в 1 классе по внеурочной деятельности учителя Чебаненко Е.Д. Анализ работы в 1 классе по внеурочной деятельности учителя Чебаненко Е.Д. Чебаненко Елена Дмитриевна 21 Дек 2015
  документ Рабочая программа по музыке 7 класс ФГОС по Критской Е.Д. Калистратова Ольга Викторовна 20 Мар 2015
  документ Тематическое планирование уроков музыки в 9 классе по программе Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская. Максимова Ирина Геннадьевна 20 Мар 2015
  разное Рабочие программы по предмету "Музыка" авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Жмулина Елена Олеговна 20 Мар 2015
  документ Открытый урок по музыке в 1-м классе по программе Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. "Музыкальная азбука". Щербакова Наталия Александровна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа, календарно - тематическое планирование по музыке 1 класс ФГОС, авторы: Крицкая Е.Д. Коломиец Елена Дмитриевна 20 Мар 2015
  документ Программа по музыке для 1-4 классов по программе Г.П. Сергеевой ,Е.Д. Критской Куликова Светлана Владимировна 20 Мар 2015
  документ Задание по музыке для 5 класса по программе "Музыка" Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Урок №4. Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  разное Рабочая программа Музыка на основе учебной программы авторов Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской Гурьева Оксана Александровна 20 Мар 2015
  документ Тест для 6 класса по музыке по программе Е.Д. Критской Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  документ Контрольная работа для учащихся 7 класса по музыке (программа Е.Д. Критской) Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  документ Содержательные линии по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской "Музыка" (ФГОС) Тропина Анна Валентиновна 20 Мар 2015
  документ Содержательные линии по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской "Музыка" (ФГОС) Тропина Анна Валентиновна 20 Мар 2015
  документ Содержательные линии по программе Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской "Музыка" (ФГОС) Тропина Анна Валентиновна 20 Мар 2015
  документ викторина для учащихся 6 класса по теме "Духовная музыка" по программе Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  документ Урок в 6 классе по программе Е.Д. Критской. Тема "Баллада "Лесной царь" Ф.Шуберта" Сайганова Светлана Геннадьевна 20 Мар 2015
  разное Рабочая программа по музыке(программа-авт.Критская Е.Д.) 1-8 классы Носякова Оксана Витальевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса по ФГОС. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская (УМК «Школа 2100) Полушкина Оксана Васильевна 30 Мар 2015
  документ Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса на основе авторской программы О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской Андриянова Елена Викторовна 30 Мар 2015
  разное Развёрнутое планирование по ИЗО для 2 класса ОС "Школа 2100" Куревина О А ,Ковалевская Е.Д. Ольга Ивановна Шмелева 30 Мар 2015
  разное развёрнутое планирование по ИЗО для 2 класса ОС "Школа 2100" Куревина О А ,Ковалевская Е.Д. Шмелева Ольга Ивановна 30 Мар 2015
  документ Рабочая программа и Тематическое планирование по русскому языку в 4 классе , автор О.А.. Куревина, Е.Д. Ковалевская Щелочкова Любовь Сергеевна 30 Мар 2015
  документ Тематическое планирование уроков музыки в 1 классе по программе Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева. Максимова Ирина Геннадьевна 31 Мар 2015
  презентация, документ конспект урока музыки с презентацией по теме "Древнейшая песнь материнства" в 3 классе (УМК Е.Д. Критская) Фатеева Татьяна Геннадьевна 31 Мар 2015
  документ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ. 1 КЛАСС. Е.Д. КРИТСКАЯ, Г.П. СЕРГЕЕВА, Т.С. ШМАГИНА. Литвинова Виктория Анатольевна 31 Мар 2015
  документ Рабочая программа "Музыка" Е.Д. Критская.3класс. УМК "Перспектива" Рыбалко Ольга Николаевна 31 Мар 2015
  документ Урок в 1 классе по теме "Азбука, азбука каждому нужна". Программа Е.Д. Критской, Сергеевой Сайганова Светлана Геннадьевна 30 Мар 2015
  аудио Элиэ. (Коршун) Евсей Лугинов. тыллара, мел. Ефимова Е.Д. толоруута Ефимова Евдокия Даниловна 4 Апр 2015
  документ Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 5-7 классах по программе Г.П. Сергеевой и Е.Д. Критской ИВАНОВА Наталья Степановна 4 Апр 2015
  аудио "Кыргыттарым" слова и текст Ефимовой Лилии (дочь Ефимовой Е.Д. Ефимова Евдокия Даниловна 31 Мар 2015