Главная / По типу материала / Материалы МО

ТехнологиякIэхэр адыгабзэмрэ литературэмрэ яурокхэм зэращызгъэфедэрэ шIыкIэ-амалхэр (сиIофшIэкIэшIу щыщ)

Скачать
125.5 КБ, 360317.doc Автор: Гишева Нагмет Нурбиевна, 20 Мар 2015

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ ежь бзэ шъхьаф иI. Бзэ пэпчъ зыфэдэ къэмыхъугъэу щыт, бзэ пэпчъ культурэм изы Iахь цIыкIоу, зэбгъэшIэнэу ыкIи къэуухъумэнэу тефэ. Сыдырэ 1офыгъуи шIэныгъэр ылъапс. Егъэджэн Iофыр пштэмэ, шIэныгъэ лъапсэхэр пIэ имылъхэу сыдырэ шIыкIэ бгъэфедагъэкIи, ащ узэрэщыгугъыгъэу шIуагъэ къытыщтэп. Ащ елъытыгъэкIэ методическэ ш1ык1э-гъэпсык1э гъэнэфагъэмэ алъапсэу щыт амалхэу егъэджэн Iофым иIэхэр.Ащ пае сэгъэфедэх технологие зэфэшъхьафхэр: проектнэ технологиер, дифференцированнэ егъэджак1эр, личностно-ориентированнэр, информационнэ технологиехэр, псауныгъэм икъэухъумэн фэIорышIэрэ (здоровьесберегающие) технологиехэр, технологиеу дебаты ыкIи тестхэр.


Автор: Гишева Нагмет Нурбиевна
Похожие материалы